Set inn

Denne menyen inneheld funksjonar du kan bruka til å setja inn nye element i dokumentet. Du kan for eksempel bruka desse funksjonane til å setja inn bilete, objekt, spesialteikn og andre filer.

Bilete

Opnar eit dialogvindauge for val av filer for å setja inn eit bilete i det gjeldande dokumentet.

Lyd eller video

Set inn ei video- eller lydfil i dokumentet.

Diagram

Set inn eit diagram.

Tabell

Set inn ein ny tabell i det gjeldande lysbiletet eller den gjeldande sida.

Media

Undermenyen inneheld ulike kjelder bilete, audio og video kan setjast inn frå.

OLE-objekt

Set eit innebygd eller lenkja objekt inn i dokumentet, inkludert formlar, QR-kodar og OLE-objekt.

Form

Denne undermenyen inneheld vanlege former som linje, sirkel, trekant, kvadrat eller symbolformer som smilefjes, hjarta og blomar som kan setjast inn i dokumentet.

Festepunkt/linje

Set inn eit festepunkt eller ei festelinje som du kan bruka for raskt å justera objekta i eit lysbilete. Festepunkt og festelinjer vert ikkje viste når eit lysbilete vert skrive ut eller brukt i ei framvising.

Tekstfelt

Teiknar ein tekstboks med vassrett tekstretning der du dreg i dokumentet. Dra ein tekstboks til den storleiken du vil ha, kor som helst i dokumentet, og skriv eller lim inn teksten. Du kan rotera teksten ved å rotera tekstboksen.

Merknad

Set inn ein merknad rundt den merkte teksten, presentasjonslysbilete, teikneside eller der markøren er i eit rekneark.

Flytande ramme

Set inn ei flytande ramme i det gjeldande dokumentet. Flytande rammer vert brukte i HTML-dokument for å visa innhaldet i ei anna fil.

Fontwork

Opnar dialogvindauget for Fontwork slik at du kan setja inn tekstutformingar som ikkje er tilgjengelege i standardformateringane for tekst.

Hyperlenkje

Opnar eit dialogvindauge der du kan redigera hyperlenkjer.

Spesialteikn

Gjer at brukaren kan setja inn teikn frå eit område med symbol funne i dei installerte skrifttypane.

Formateringsteikn

Opnar ein undermeny for å setja inn spesielle formateringsteikn som hardt mellomrom, mjuk bindestrek og mjukt linjeskift.

Lysbiletnummer

Legg til lysbiletnummeret eller sidetalet.

Felt

Viser vanlege felt som du kan setja inn i lysbiletet.

Topp- og botntekst

Legg til eller endra tekst i plasshaldarane på toppen og botnen av lysbilete og hovudlysbilete.

Kontrollelement for skjema

Denne undermenyen inneheld kontrollelement som for eksempel tekstfelt, avkryssingsboksar, valknappar og listeboks som kan setjast inn i dokumentet.

Støtt oss!