Snøggtastar for LibreOffice Impress

Her er ei liste over snartastar for LibreOffice Impress.

Du kan også bruka dei generelle snartastane i LibreOffice.

Merknadsikon

Ein del av snartastane kan vera brukte av operativsystemet. Desse tastane vil i tilfelle ikkje vere tilgjengelege i LibreOffice. Du kan løyse dette problemet ved å velja andre snartastar, anten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur eller i operativsystemet.


Funksjonstastar for LibreOffice Impress

Snøggtastar

Effekt

F2

Rediger tekst

F3

Gå inn i gruppe.

+ F3

Gå ut av gruppe.

Shift+F3

Kopier

F4

Posisjon og storleik

F5

Vis lysbiletpresentasjonen.

+ Shift + F5

Dokumentstruktur

F7

Staving

+ F7

Synonymordbok

F8

Redigera punkt.

+ Shift + F8

Tilpass tekst til ramme.

Stilar


Snøggtastar i presentasjonar

Snøggtastar

Effekt

Esc eller -

Avslutt presentasjon

Venstreklikk eller mellomromstasten eller pil høgre eller pil ned eller Page Down eller Enter eller Return

Spill av neste effekt (dersom denne finst, ellers gå til neste lysbilete).

+Page Down

Gå til neste lysbilete utan å spele av effektar.

[tal] + Enter

Skriv eit nummer på eit lysbilete, og trykk «Enter» for å gå til lysbiletet.

Høgreklikk eller Pil venstre eller Pil opp eller Page Up eller rette-tasten

Spel av den førre effekten på nytt. Dersom det ikkje finst tidlegare effektar, vert det førre lysbiletet vist.

+ Enter

Gå til neste lysbilete utan å spele av effektar.

Home

Hopp til det første lysbilete i presentasjonen.

End

Hopp til det siste lysbilete i presentasjonen.

+ Page Up

Gå til det førre lysbiletet.

+ Page Down

Gå til neste lysbilete

B eller .

Vis svart skjerm inntil neste taste- eller musehjulhending.

W eller ,

Vis kvit skjerm inntil neste taste- eller musehjulhending.

P

Bruk musepeikaren som penn

E

Fjern alt blekk frå lysbiletet

+ A

Slå av musepeikaren som penn


Snøggtastar i «Normalvising»

Snøggtastar

Effekt

Plussteiknet (+)

Vis større

Minusteiknet (-)

Vis mindre.

Gonge (×) (* på taltastaturet)

Tilpass side i vindauget

Dele (÷) (/ på taltastaturet)

Viser det gjeldande utvalet større.

Shift+ + G

Grupper merkte objekt.

Shift + + A

Opphever grupperinga av den valde gruppa.

+ klikk

Gå inn i ei gruppe slik at du kan redigera dei einskilde objekta i gruppa. Klikk utanfor gruppa for å gå tilbake til vanleg vising.

Shift+ + Shift + K

Kombiner ei valde objekta.

+ Shift + K

Del opp vald objekt. Denne kombinasjonen verkar berre på eit objekt som vart oppretta ved å kombinera to eller fleire objekt.

+ Pluss-tasten

Flytt fremst.

Shift+ + Pluss-tasten

Flytt framover

+ Minus-tasten

Flytt bakover.

Shift+ + Minus-tasten

Flytt bakarst.


Snøggtastar ved redigering av tekst

Snøggtastar

Effekt

+ Enter

Mjuke bindestrekar; orddeling set av deg.

+Shift+minus-tasten (-)

Hard bindestrek (vert ikkje brukt for orddeling)

+Shift+Mellomrom

Harde mellomrom. Harde mellomrom vert ikkje brukte i orddeling og dei vert ikkje utvida dersom teksten er blokkjustert.

Shift + Enter

Linjeskift utan nytt avsnitt

Pil venstre

Flytt skrivemerket til venstre

Shift + Pil venstre

Flytt skrivemerket til venstre, og merk samtidig tekst

+ F3

Gå til byrjinga av linja

+ Shift + F5

Merk ord for ord mot høgre

Pil høgre

Flytt skrivemerket til venstre

Shift + Pil venstre

Flytt skrivemerket til høgre, og merk samtidig tekst

+ Pil høgre

Gå til byrjinga av neste ord

+Shift+ Pil høgre

Merk ord for ord mot høgre

Pil opp

Flytt skrivemerket éi linje oppover

Shift + Pil opp

Merk linjer oppover

+ Pil opp

Flytt skrivemerket til byrjinga av det førre avsnittet

Pil ned

Flytt skrivemerket éi linje oppover

Shift + Pil opp

Merk linjer oppover

+ Enter

Flytter markøren til slutten av avsnittet. Neste tastetrykk flytter markøren til slutten av det neste avsnittet

Gå til byrjinga av linja

Gå og merk til byrjinga av linja

Gå til slutten av linja

Gå og merk til slutten av linja

+ F3

Gå til byrjinga av ei tekstblokk i eit lysbilete

+ F3

Gå til slutten av tekstblokka i lysbiletet

Slett tekst til slutten av ordet

+ rettetasten

Slett tekst til byrjinga av ordet

I ei liste: Slett eit tomt avsnitt før det gjeldande avsnittet

+ Shift + Del

Slett tekst til slutten av setninga.

+ Shift + rettetasten

Slett tekst til byrjinga av setninga.


Funksjonstastar for LibreOffice Impress

Snøggtastar

Effekt

Piltast

Flytter det valde objektet eller den valde sidevisinga i retninga pila viser.

+ Piltast

Flytt omkring i sidevisinga.

Shift + dra

Avgrensar flytting av det valde objektet til vassrett eller loddrett.

+ dra (med Kopier når du flyttar slått på)

Hald nede og dra eit objekt for å laga ein kopi av det.

-tast

Hald nede-tasten for å teikne eller endra storleiken på objekt ved å dra frå midten av objektet og utover.

+ klikk

Vel objektet som ligg bak det valde objektet.

+ Shift + klikk

Marker objektet framføre det valde objektet.

Shift+klikk

Merk nærliggjande punkt eller eit tekstavsnitt. Klikk ved byrjinga av merkinga, flytt til slutten av utvalet og hald Shift-tasten nede medan du klikkar.

Shift + dra (ved endring av storleik)

Hald nede Shift-tasten medan du drar for å endra storleiken på eit objekt for å behalda proporsjonane til objektet.

Tabulator-tast

Merk objekt i same rekkjefølgja som dei vart oppretta.

Shift + Tabulator

Merk objekta i motsett rekkjefølgje i høve til slik dei vart oppretta.

Escape

Avslutt gjeldande modus.

Enter

Ta i bruk eit plasshaldarobjekt i ein ny presentasjon (berre dersom ramma er vald).

+ Enter

Flytter til neste tekstobjekt på lysbiletet.

Dersom det ikkje er tekstobjekt i lysbiletet, eller dersom du har nådd det siste tekstobjektet, vert eit nytt lysbilete sett inn etter det gjeldande lysbiletet. Det nye lysbilete brukar den same utforminga som det gjeldande lysbiletet.

Page Up

Skift til det førre lysbiletet. Ingen funksjon på det første lysbiletet.

Page Down

Skift til det neste lysbiletet. Ingen funksjon på det siste lysbiletet.


Naviger med tastaturet i lysbiletesorteringa og lysbiletpanelet

Snøggtastar

Effekt

Home/End

Set fokus til det første/siste lysbiletet.

Pil venstre/pil høgre eller Page Up/Down

Set fokus til det neste eller det førre lysbiletet

« + Shift + PageDown»

Flytter dei merkte lysbileta éin plass ned i sorteringslista over lysbilete. Merkjer du fleire lysbilete, vert desse flytte saman med det sist merkte lysbiletet.

« + Shift + PageUp»

Flytter dei merkte lysbileta éin plass opp i sorteringslista med lysbilete. Merkjer du fleire lysbilete, vert desse flytte saman med det sist merkte lysbiletet

« + Shift + End»

Flytter dei merkte lysbileta til slutten av sorteringslista over lysbilete.

« + Shift + Home»

Flytter dei merkte lysbileta til byrjinga av sorteringslista over lysbilete.

Enter

Byt til normalmodus på det gjeldande lysbiletet når du er i lysbiletsortering. Legg til eit nytt lysbilete når du er i lysbiletpanelet.


Støtt oss!