Tekstanimasjon

Vel tekstanimasjonsinnstillingane for den gjeldande effekten i vindaugetEffektinnstillingar.

Dialogvindauget for tekstanimering

Gruppetekst

Bestemmer korleis fleire avsnitt skal animerast.

Automatisk etter

Viss «Gruppetekst → Ved avsnitt på første nivå» er vald, vert avsnitta animerte eitt etter eitt.

Skriv ei tilleggsforseinking i sekund som skal brukast på animeringa av dei neste avsnitta.

Animer tilknytt form

Slå av merkinga på denne boksen for å animera berre teksten, ikkje forma.

I motsett rekkjefølgje

Animerer avsnitta i omvendt rekkjefølgje.

Støtt oss!