Figurar

Opprettar ein figur utifrå to eller fleire valde objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Form (berre i LibreOffice Draw)

Vel to eller fleire objekt, opna sprettoppmenyen og vel Former


Figurar får eigenskapane frå det nedste objektet i oppstillingsrekkjefølgja.

Slå saman

Legg området til dei valde objekta til området til det lågaste objektet i utvalet. Denne funksjonen er mest nyttig i samband med overlappande objekt.

Trekk frå

Trekk området til dei valde objekta frå området til det lågaste objektet.

Snitt

Lag ein figur av det overlappande området frå dei valde objekta.

Støtt oss!