Gjer om til 3D

Gjer om objektet til eit tredimensjonalt (3D) objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Form → Gjer om → Til 3D (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Gjer om → Til 3D


Det valde objektet vil først verta gjort om til eit omriss og deretter til eit 3D-objekt.

Dersom du merkjer to eller fleire objekt og lagar dei om til 3D, vert resultatet ei 3D-gruppe som oppfører seg som eit enkelt objekt. Du kan redigera kvart objekt i gruppa ved å velja . Vel når du er ferdig.

Merknadsikon

Å gjera om ei gruppe objekt til 3D vil ikkje endra på oppstillingsrekkjefølgja for dei enkelte objekta.


Tipsikon

Trykk F3 for raskt å gå inn i ei gruppe og + F3 for å gå ut av gruppa.


Du kan òg gjera om vanlege bilete og strekbilete, medrekna utklippsbilete, til 3D-objekt. LibreOffice handsamar vanlege bilete som rektangel og strekbilete som ei gruppe mangekantar når dei vert gjorde om til 3D.

Også teikneobjekt som inneheld tekst kan gjerast om.

Viss du vil, kan du òg leggja ein 3D-effekt til det omgjorde objektet.

Støtt oss!