Gjer om

Innstillingar for omgjering av det valde objektet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Form → Gjer om (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Gjer om


Til kurve

Gjer det valde objektet om til ei Bézier-kurve.

Til mangekant

Gjer det valde objektet om til ein mangekant (eit slutta objekt sett saman av rette linjer). Utsjånaden til objektet vil ikkje endra seg. Dersom du vil, kan du høgreklikka og velja Rediger punkt for å sjå endringane.

Til omriss

Gjer om det valde objektet til ein mangekant eller ei gruppe av mangekantar. Viss det vert laga ei gruppe mangekantar i omgjeringa (for eksempel når du gjer om eit tekstobjekt), trykkjer du F3 for å gå inn i gruppa når du skal velja ein einskild mangekant.

Gjer om til 3D

Gjer om objektet til eit tredimensjonalt (3D) objekt.

Gjer om til 3D-rotasjonsobjekt

Lag ei tredimensjonal form ved å rotera objektet rundt den loddrette aksen sin.

Til bilete

Gjer om det valde objektet til punktgrafikk (eit rutenett av pikslar som utgjer eit bilete).

Til metafil

Gjer om det valde objektet til Windows Metafile Format (WMF), som inneheld data for både punkt- og strekbilete.

Støtt oss!