Animasjonspanelet

Tilordnar effektar til dei valde objekta.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Lysbiletframvising → Tilpassa animasjon.

På verktøylinja Teikning trykkjer du på

Ikon Tilpassa animasjon

Tilpassa animasjon


Animasjonsliste

Animasjonslista viser alle animasjonane på dette lysbiletet.

Kvart listeinnslag har desse to radene:

Legg til

Legg til ein annan animasjonseffekt i det valde objektet på lysbiletet.

Fjern

Fjern dei valde animasjonseffektane frå animasjonslista.

Endra rekkjefølgja

Trykk på ein av knappane for å flytta den valde animasjonseffekten opp eller ned i lista.

Kategori

Vel ein animasjonskategori. Desse kategoriane er tilgjengelege:

Effekt

Vel ein animasjonseffekt.

Start

Viser når den valde animasjonseffekten skal byrja. Du har desse vala:

Eigenskapar: Retning, mengd, farge, fyllfarge, storleik, linjefarge, skrifttype, storleik på skrifttype og skriftart.

Vel tilleggseigenskapane til animasjonen. Trykk på -knappen for å opna dialogvindauget effektval der du kan velja og leggja til eigenskapar.

Lengd

Vel kor lenge den valde animasjonseffekten skal vara.

Forseinking

Animasjonen startar først etter denne forseinkinga.

Automatisk førehandsvising

Merk for å førehandsvisa nye eller redigerte effektar i lysbiletet medan du tilordnar dei.

Spel av

Speler av den viste animasjonseffekten i førehandsvisingsfeltet.

Støtt oss!