Animasjon

Lagar ein tilpassa animasjon for lysbiletet. Du kan berre laga animasjonar ut frå objekt som finst frå før.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Animert bilete.


tip

Du kan kopiera og setja inn animasjonar i LibreOffice Writer.


Animasjon

Førehandsviser objekta i animasjonen. Du kan òg trykkja på knappen Spel av for å sjå animasjonen.

Gå til det første biletet i animasjonssekvensen.

Ikon

Første bilete

Spelar animasjonen baklengs.

Ikon

Bakover

Stopp avspelinga av animasjonen.

Ikon

Stopp

Spel av animasjonen.

Ikon

Spel av

Gå til det siste biletet i animasjonssekvensen.

Ikon

Siste bilete

Biletnummer

Vis plasseringa til biletet i animasjonssekvensen. Dersom du vil visa eit anna bilete, skriv du inn nummeret til det eller trykkjer på opp- og ned-pilene.

Visingstid

Vel kor mange sekund biletet skal visast. Dette valet er kun mogleg viss du vel Biletobjekt i Animasjonsgruppe-feltet.

Løkketal

Vel kor mange gongar animasjonen skal spelast av. Dersom du vil at animasjonen skal spela heile tida, vel du Maks.

Bilete

Legg til eller fjernar objekt frå animasjonen.

Bruk objekt

Legg til valde objekt som eit enkelt bilete.

Ikon

Bruk objekt

Bruk objekta kvar for seg

Legg til eit bilete for kvart valde objekt. Dersom du vel eit gruppert objekt, vil du få eitt bilete for kvart objekt i gruppa.

Du kan òg velja ein animasjon, slik som ei animert GIF-fil, og trykkja på dette ikonet for å opna han for redigering. Når du er ferdig med å redigera animasjonen, trykkjer du på Opprett for å setja inn ein ny animasjon i lysbiletet.

Ikon

Bruk objekta kvar for seg

Slett dette biletet

Slettar det gjeldande biletet frå animasjonen.

Ikon

Slett dette biletet

Slett alle bileta

Slettar alle bileta i animasjonen.

Ikon

Slett alle bileta

Tal

Totalt tal på bilete i animasjonen.

Animasjonsgruppe

Vel objekteigenskapane til animasjonen.

Gruppeobjekt

Set fleire bilete saman til eitt objekt, slik at dei kan flyttast som ei gruppe. Du kan framleis redigera individuelle objekt ved å dobbeltklikka på gruppa i lysbiletet.

Biletobjekt

Slår saman bilete til eitt enkelt bilete.

Justering

Juster bileta i animasjonen.

Opprett

Set animasjonen inn i det gjeldande lysbiletet.

Støtt oss!