Framføre objektet

Endra oppstillingsrekkjefølgja av objekt ved å flytta det valde objektet framføre eit objekt du vel. Skjermplasseringa til det valde objektet vert ikkje endra.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Form → Still opp → Framføre objektet (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Still opp → Framføre objektet

Vel Still opp frå verktøylinja «Teikning» og trykk på

Ikon

Framføre objektet


Vel objektet/objekta du vil flytta til framgrunnen. Høgreklikk og vel Ordna → Framføre objektet, og trykk deretter på eit objekt i lysbiletet.

Støtt oss!