Målelinjer

Endra lengda, måleeininga og eigenskapane til hjelpelinjene til den valde målelinja.

note

Viss du vil endra linje- eller peikarstilen på ei målelinje, vel du Format → Linje.


For å bruka denne funksjonen …

Vel Storleik på sprettoppmenyen for ei målelinje.

Trykk på ikonet Målelinje på verktøylinja Linjer og piler.

Ikon Målelinje

Målelinje


Ei målelinje vert alltid sett inn på laget kallaMålelinjer . Viss du set det laget til å vera usynleg, vil du ikkje sjå målelinjer på teikninga.

Linje

Vel avstandseigenskapar for tilhøvet mellom målelinja og hjelpelinjene og for grunnlinja.

Linjeavstand

Vel avstanden mellom målelinja og grunnlinja (linjeavstand = 0).

Hjelpelinjeoverheng

Vel lengda på dei venstre og høgre hjelpelinjene som startar på grunnlinja (linjeavstand = 0). Positive verdiar forlengjer hjelpelinjene over grunnlinja, medan negative verdiar forlengjer hjelpelinjene under grunnlinja.

Hjelpelinjeavstand

Vel lengda på dei venstre og høgre hjelpelinjene som startar på målelinja. Positive verdiar forlengjer hjelpelinjene over målelinja, mens negative verdiar forlengjer hjelpelinjene under målelinja.

Venstre hjelpelinje

Vel lengda på den venstre hjelpelinja som startar på målelinja. Positive verdiar forlengjer hjelpelinjene over målelinja, medan negative verdiar forlengjer hjelpelinjene under målelinja.

Høgre hjelpelinje

Vel lengda på den høgre hjelpelinja som startar på målelinja. Positive verdiar forlengjer hjelpelinjene over målelinja, medan negative verdiar forlengjer hjelpelinjene under målelinja.

Målelinje under objektet

Tilbakestiller eigenskapane i Linje-området.

Desimalplassar

Vel kor mange desimalar som skal brukast i visinga av linjeeigenskapane.

Forklaring

Vel eigenskapane til måleteksten.

Tekstplassering

Vel plasseringa til måleteksten i høve til målelinja og hjelpelinjene.

warning

Avkryssingsboksane Autoloddrett og Autovassrett må vera tomme før du kan tildela tekstplassering.


Autoloddrett

Vel den optimale loddrette plasseringa for måleteksten.

Autovassrett

Vel den optimale vassrette plasseringa for måleteksten.

Vis måleeiningar

Vis eller gøym måleeiningane for målelinjer. Du kan også velja kva måleeining du vil visa frå lista.

Parallelt med linje

Vis teksten parallelt med, eller vinkelrett på målelinja.

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Støtt oss!