Set inn /Objects frå fil

Lèt deg setja inn heile fila eller visse element i fila.

For å bruka denne funksjonen …

Velg

På verktøylinja Set inn trykkjer du på

Ikon Set inn lysbilete frå fil


Dialogvindauget for innsetjing frå fil

Setja inn visse element frå ei fil

  1. Trykk på plussteiknet ved sida av filnamnet, og vel dei elementa du vil setja inn. Hald inne for å leggja til eller Shift for å utvida utvalet.

  2. Viss du vil setja inn fila som ei lenkje, vel du Lenkje.

  3. Trykk OK.

  4. Ved spørsmålet kan du trykkja på Ja for å skalera elementa slik at dei passar til lysbiletet eller Nei for å bruka den opphavlege storleiken til elementa.

Lenkje

Set inn ei fil eller eit filelement som ein lenkje som automatisk vert oppdatert når kjeldefila vert endra.

Slett ubrukte bakgrunnar

Tittelsider som ikkje er i bruk vert ikkje sette inn.

Støtt oss!