Kolonnar

Set inn ein ny kolonne til venstre for den aktive cella. Talet på kolonnar som vert sette inn er det same som talet på merkte kolonnar. Dei eksisterande kolonnane vert flytte til høgre.

For å bruka denne funksjonen …

I sprettoppmenyen til ei celle, vel du Set inn → Kolonnar


Støtt oss!