Festepunkt/linje

Set inn eit festepunkt eller ei festelinje som du kan bruka for raskt å justera objekta i eit lysbilete. Festepunkt og festelinjer vert ikkje viste når eit lysbilete vert skrive ut eller brukt i ei framvising.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Set inn festepunkt/linje (berre i LibreOffice Draw).

Opna ein sprettoppmeny og vel Set inn festepunkt/-linje


tip

Du kan dra ei festelinje frå linjalane og sleppa dei på sida. For å sletta ei festelinje, dreg du henne tilbake til linjalen.


Teikn eller flytt eit objekt i nærleiken av eit festepunkt eller ei festelinje for å festa det på rett plass.

For å velja festeområdet, vel du .

Dialogvindauget for festeobjekt

Posisjon

Vel plassering for eit valt festepunkt eller ei vald festelinje i høve til det øvste venstre hjørnet av sida.

note

Du kan også dra eit festepunkt eller ei festelinje til ei ny plassering.


X-akse

Skriv inn kor mykje mellomrom du vil ha mellom festepunktet eller festelinja og den venstre kanten av sida.

Y-akse

Skriv inn kor mykje mellomrom du vil ha mellom festepunktet eller festelinja og den øvre kanten av sida.

Type

Vel kva type festeobjekt du vil setja inn.

Punkt

Set inn eit festepunkt (stipla kryss).

Loddrett

Set inn ei loddrett festelinje.

Vassrett

Set inn ei vassrett festelinje.

Støtt oss!