Duplikat

Lag ein eller fleire kopiar av det valde objektet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Dupliser.

Shift + F3


Dialogvindauget for duplikat

Laga kopiar av objekt

Tal på kopiar

Vel kor mange kopiar du vil laga.

Verdiar frå utval

Ikon Verdiar

Vel breidde- og høgdeverdiane til det valde objektet i høvesvis X-akse- og Y-akse-boksane. Vel også fyllfargen til objektet. Rotasjonsvinkelen til det valde objektet vert ikkje oppgjeven.

Plassering

Vel plassering og rotasjon for eit kopiert objekt i høve til det valde objektet.

X-akse

Skriv inn den vassrette avstanden mellom midten av det valde objektet og midten av duplikatobjektet. Positive verdiar flytter duplikatobjektet til høgre, medan negative verdiar flytter det til venstre.

Y-akse

Skriv inn den loddrette avstanden mellom midten av det valde objektet og midten av det kopierte objektet. Positive verdiar flytter duplikatobjektet oppover, medan negative verdiar flytter det nedover.

Vinkel

Vel vinkelen (frå 0 til 359 grader) som du vil rotera det kopierte objektet med. Positive verdiar vil rotera objektet med klokka, medan negative verdiar vil rotera det mot klokka.

Forstørring

Vel storleiken på eit kopiert objekt.

Breidd

Skriv inn kor mykje du vil auka eller redusera breidda til kopien av objektet.

Høgd

Skriv inn kor mykje du vil auka eller redusera høgda til kopien av objektet.

Fargar

Vel fargane for det valde objektet og kopien. Viss du lagar meir enn ein kopi, vil desse fargane oppgje start- og sluttpunkta i ein fargeovergang.

Start

Vel ein farge for det valde objektet.

Slutt

Vel ein farge for det kopierte objektet. Viss du lagar meir enn ein kopi, vil fargen verta brukt på den siste kopien du laga.

Standard

Still dei verdiane som er synlege i dialogvindauget tilbake til standfardverdiane.

warning

Det vert ikkje spurd om stadfesting før standardinnstillingane vert lesne inn.


Støtt oss!