Generelt

Definerer dei generelle innstillingane for teiknings- og presentasjonsdokument.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Opna ein presentasjon og vel → LibreOffice Impress / LibreOffice Draw → Generelt


Dialogvindauget for generelle innstillingar i Impress

Tekstobjekt

Tillat snĂžggredigering

Dersom denne er pÄ, kan du redigera teksten like etter at du har klikka pÄ eit tekstobjekt. Dersom denne er av, mÄ du dobbeltklikka for Ä kunne redigera teksten.

Berre tekstomrÄdet kan merkast

Gjer at eit tekstfelt vert merkt ved Ä trykkja pÄ teksten.

I eit omrÄde av eit tekstfelt som ikkje er fylt med tekst, kan du velja Ä merkja eit objekt bak tekstfeltet.

Nytt dokument (berre i presentasjonar)

Byrja med Ă„ velja mal

Vel om Vel ein vegvisar skal verta slĂ„tt pĂ„ nĂ„r du opnar ein presentasjon med Fil → Ny(tt) → Presentasjon.

Innstillingar

Bruk mellomlager for bakgrunnen

Vel om du vil bruka mellomlageret nÄr du skal visa objekt pÄ hovudlysbiletet. Dette gjer at innhaldet vert vist snÞggare pÄ skjermen. Fjern avkryssinga for Bruk mellomlager for bakgrunnen dersom du vil visa innhald som endrar seg, pÄ hovudlysbiletet.

Kopier ved flytting

Viss denne er slÄtt pÄ, vert det laga ein kopi nÄr du flyttar eit objekt medan du held nede . Det same gjeld nÄr du roterer eller endrar storleik pÄ objektet. Det opphavlege objektet vert verande pÄ den opphavlege plasseringa med uendra storleik.

Objekter alltid flyttbare

Vel om du vil flytta eit objekt nÄr roteringsverktÞyet er slÄtt pÄ. Dersom ikkje Objekt alltid flyttbare er valt, kan roteringsverktÞyet berre brukast til Ä rotera eit objekt.

Ikkje forvreng objekt i kurve (gjeld berre pÄ teikningar)

Beheld den relative justeringa av bézierpunkt og teikneobjekt i 2D nÄr du forvrenger objektet.

MĂ„leeining

Determines the MĂ„leeining for presentasjonar.

Tabulatoravstand

Bestemmer avstanden mellom tabulatorane.

Start presentasjon (gjeld berre i presentasjonar)

SlÄ pÄ fjernkontroll

Viser at du Þnskjer Ä bruka Bluetooth fjernkontroll nÄr Impress kÞyrer. Fjern merkinga for SlÄ pÄ fjernkontroll om du ikkje Þnskjer Ä bruka fjernkontroll.

SlÄ pÄ presentasjonskonsollen

Gjer at Presentasjonskonsollen er slÄtt pÄ under lysbiletframvisinga.

Vis stÞrre/mindre (gjeld berre pÄ teikningar)

MĂ„lestokk

Bestemmer teikneskaleringa pÄ linjalane.

Samspel (innstillingar som gjeld kvart enkelt dokument)

Innstillingane i dette omrÄdet gjeld berre for det gjeldande dokumentet.

Bruk skrivarmÄl for dokumentformatering

Gjer at utskriftsstorleiken skal brukast ogsÄ for skjermvisinga, i tillegg til utskrifta. Viss det ikkje er kryssa av for dette, vert det brukt eit oppsett som er uavhengig av skrivaren for skjermvising og utskrift.

Merknadsikon

Dersom du vel dette for det opne dokumentet og deretter lagrar det i, for eksempel eit eldre binĂŠrformat, vert ikkje denne innstillinga lagra i sjĂžlve fila. Dersom du seinare opnar denne fila, vert denne innstillinga likevel brukt som standard.


Legg til mellomrom mellom avsnitt og tabellar

Gjer at LibreOffice Impress reknar ut avstandane mellom avsnitta nĂžyaktig slik Microsoft PowerPoint gjer det.

Microsoft PowerPoint reknar ut den samla avstanden mellom avsnitta ved Ă„ leggja saman avstanden til botnen av eit avsnitt og avstanden til toppen av det neste avsnittet. LibreOffice Impress brukar berre den stĂžrste av desse to avstandane.

StĂžtt oss!