Generelt

Definerer dei generelle innstillingane for teiknings- og presentasjonsdokument.

For å bruka denne funksjonen …

Opna ein presentasjon og vel → LibreOffice Impress / LibreOffice Draw → Generelt


Dialogvindauget for generelle innstillingar i Impress

Tekstobjekt

Tillat snøggredigering

Dersom denne er på, kan du redigera teksten like etter at du har klikka på eit tekstobjekt. Dersom denne er av, må du dobbeltklikka for å kunne redigera teksten.

Berre tekstområdet kan merkast

Gjer at eit tekstfelt vert merkt ved å trykkja på teksten.

I eit område av eit tekstfelt som ikkje er fylt med tekst, kan du velja å merkja eit objekt bak tekstfeltet.

Innstillingar

Bruk mellomlager for bakgrunnen

Vel om du vil bruka mellomlageret når du skal visa objekt på hovudlysbiletet. Dette gjer at innhaldet vert vist snøggare på skjermen. Fjern avkryssinga for Bruk mellomlager for bakgrunnen dersom du vil visa innhald som endrar seg, på hovudlysbiletet.

Kopier ved flytting

Viss denne er slått på, vert det laga ein kopi når du flyttar eit objekt medan du held nede . Det same gjeld når du roterer eller endrar storleik på objektet. Det opphavlege objektet vert verande på den opphavlege plasseringa med uendra storleik.

Objekter alltid flyttbare

Vel om du vil flytta eit objekt når roteringsverktøyet er slått på. Dersom ikkje Objekt alltid flyttbare er valt, kan roteringsverktøyet berre brukast til å rotera eit objekt.

Ikkje forvreng objekt i kurve (gjeld berre på teikningar)

Beheld den relative justeringa av bézierpunkt og teikneobjekt i 2D når du forvrenger objektet.

Måleeining

Determines the Måleeining for presentasjonar.

Tabulatoravstand

Bestemmer avstanden mellom tabulatorane.

Samspel (innstillingar som gjeld kvart enkelt dokument)

Støtt oss!