Formel

Definerer innstillingar for formelsyntaksen og innstillingane for innlasting for LibreOffice Calc.

For å bruka denne funksjonen …

Opna eit rekneark og vel → LibreOffice Calc → Formel


Formelinnstillingar

Formelsyntaks

Det er tre val. Lat oss sjå nærare på dei i eit eksempel. Vi har eit rekneark med to ark, Ark1 og Ark2. I cella A1 i Ark1 er det ein referanse til cella C4 i Ark2.

Bruk engelske funksjonsnamn

I LibreOffice Calc kan formelnamna omsetjast. som standard er denne avkryssingsboksen ikkje merkt. Dette betyr at dei norske funksjonsnamna vert brukte. Ønskjer du å bruka dei engelske funksjonsnamna i staden for dei norske, kryssar du av i denne boksen. Dette verkar for desse områda: innskriving og vising av formlar, funksjonsvegvisaren og formeltips. Sjølvsagt kan du fjerna avkryssinga i denne boksen for å gå tilbake til norske funksjonsnamn.

Delelinje

Denne gruppa let deg velja skiljeteikn som skal brukast i formeluttrykk. Dette kan vere praktisk når du vil bruka andre skiljeteikn, for eksempel punktum (.) i staden for semikolon (;).

I staden for å skriva for eksempel =SUM(A1;B1;C1) kan du skriva =SUM(A1,B1,C1).

På same måten kan du endra skiljeteikna for rader og kolonnar for innebygde tabellar. Tidlegare vart det brukt semikolon (;) som skiljeteikn for kolonnar og strek (|) som skiljeteikn for rader. Eit typisk uttrykk for ein innebygd tabell med 5 × 2 matrise kunne då sjå slik ut:

={1;2;3;4;5|6;7;8;9;10}

Når kolonneskiljeteikna vert endra til komma (,) og radskiljeteikna til semikolon (;) vil det same uttrykket sjå slik ut:

={1,2,3,4,5;6,7,8,9,10}

Detaljerte innstillingar for utrekningar

Set reglane for omforming av strengverdiar til talverdiar for cellereferansar og for strengverdiar til dato- og klokkeslett-verdiar. Dette påverkar innebygde funksjonar som INDIREKTE, som hentar ein referanse som ein strengverdi eller dato- og klokkeslettfunksjonar som tek argumenta som strengverdiar i lokale innstillingar eller i ISO 8601-format.

Rekn ut på nytt ved lasting av fil

Å rekna ut formlane på nytt ved innlasting kan ta mykje tid når filene er store.

Excel 2007 og nyare:

Det kan ta lang tid å lasta inn ei stor reknearkfil. Dersom du ikkje treng å oppdatera dataa i reknearket straks, kan du utsetja omrekninga til ein gong det passar betre. I LibreOffice kan du utsetja utrekningane av rekneark frå Excel 2007 og nyare for å gjere innlastinga raskare.

ODF-rekneark (ikkje lagra med LibreOffice):

Gjeldande versjon av LibreOffice mellomlagrar resultata av utrekningane i ODF-fila til reknearket. Dette gjer at LibreOffice raskare kan rekna ut på nytt når reknearket er lagra av LibreOffice.

For rekneark lagra som ODF av andre program, der det ikkje finst mellomlagringar av utrekningane, kan utrekninga utsetjast til seinare for å gjera innlastinga av Excel 2007-filer raskare.

Desse vala er moglege for innskrivingane ovanfor:

tip

Rekneark som er lagra i ODF av LibreOffice vil føretrekka uttrykka Rekn aldri ut på nytt og Rekn alltid ut på nytt.


Støtt oss!