Sorteringslister

Alle sjølvvalde lister vert viste i dialogvindauget Sorteringslister. Du kan også definera og redigera dine eigne lister. Berre tekst kan brukast som sorteringslister, ikkje tal.

For å bruka denne funksjonen …

Opna eit rekneark og vel → LibreOffice Calc → Sorteringslister


Liste

Viser alle tilgjengelege lister. Desse listene kan merkjast for redigering.

Oppføringar

Viser innhaldet i den merkte lista. Dette innhaldet kan redigerast.

Kopier liste frå

Bestemmer kva for rekneark og kva for celler som skal kopierast slik at innhaldet kan setjast inn i Lister. Det markerte området i reknearket er standard.

Kopier

Kopierer innhaldet i celleområdet som vert vist i feltet Kopier liste frå. Dersom du vel ein referanse til tilknytte rader og kolonnar, vert dialogvindauget Kopier liste vist når du trykkjer på knappen. Du kan bruka dette dialogvindauget til å velja om referansen skal gjerast om til sorteringslister som vert sorterte etter kolonne eller etter rad.

Ny/Forkast

Legg til innhaldet i ei ny liste i boksen Oppføringar. Namnet på knappen vert endra frå Ny til Forkast, slik at du kan sletta den nye lista.

Legg til / Endra

Legg til ei ny liste i boksen Lister. Viss du ønskjer å redigera denne lista i boksen Oppføringar, vil knappen endra namn frå Legg til til Endra slik at du kan føya til den nyleg endra lista.

Slett

Slettar elementet eller elementa etter stadfesting.

Støtt oss!