Automatisk bilettekst

Bestemmer innstillingane for bilettekstar som vert lagt til automatisk i innsette objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Opna eit tekstdokument og vel → LibreOffice Writer → Automatisk bilettekst


Legg til bilettekst automatisk ved innsetjing

Slå på objekttypen/-typane som innstillingane for automatisk bilettekst vert brukte på.

Rekkjefølgja for bilettekst

Bestem rekkjefølgja i biletteksten: kategorietikett først eller nummereringa først.

Bilettekst

Definer alternativa som skal brukast for den valde objekttypen. Desse alternativa er identiske med dei i menyen Set inn → bilettekst, som er tilgjengeleg når eit objekt er merkt. Resultatet av dei valde innstillingane vert viste i vindauget for førehandsvising.

Kategori

Spesifiserer kategorien for det merkte objektet.

Nummerering

Set kva nummereringstype som krevst.

Etter nummeret

Spesifiserer valfrie tekstteikn som skal visast mellom bildttekstnummeret og kategorien. Dette valet er tilgjengeleg berre når Nummerering først er vald for bilettekstrekkjefølgja.

Før biletteksten

Definer valfritt tekstteikn som vert vist etter bilettekstkategorien og bilettekstnummeret.

Stilling

Bestemmer plasseringa av biletteksten i høve til objektet.

Overskriftsnummer før bilettekstnummer

Opp til nivå

For typisk bruk av overskrifter, vil det vvalde talet indikera kor mange nivå av overskriftsnummer (frå nivå 1) som vert viste. Viss [Ingen] er vald, vert det ikkje vist overskriftsnummer.

note

Overskriftsnummeret som er vald for vising, er den første føregåande overskrifta der disposisjonsnivået er likt eller mindre enn det valde disposisjonsnivået. Vel for eksempel «2» for å bruka overskriftsnummeret til den første føregåande overskrifta med disposisjonsnivå 1 eller disposisjonsnivå 2.


Skiljeteikn

Definer teiknet som skal visast mellom overskriftsnummeret og bilettekstnummeret.

Kategori- og rammeformat

Teiknstil

Spesifiserer teiknstilen for bilettekstkategorien og bilettekstnummeret.

Legg til kantlinje og skugge

Legg til kantlinja og skuggen av objektet i bilettekstramma.

Støtt oss!