LibreOffice Writer

Desse innstillingane avgjer korleis tekstdokument i LibreOffice skal handsamast. Det er òg mogleg å velja innstillingar for det gjeldande tekstdokumentet. Dei globale innstillingane vert lagra automatisk.

For å bruka denne funksjonen …

Opna eit tekstdokument og vel → LibreOffice Writer


Generelt

Set generelle innstillingar for tekstdokument.

Vis

Vel standardinnstillingar for å visa objekt i tekstdokumentet og standardinnstillingar for vindaugselement.

Formateringsstøtte

Vel vising av visse teikn og direkte skrivemerke i tekst- og HTML-dokument i LibreOffice.

Rutenett

Bestem innstillingane for eit rutenett du kan tilpassa og bruka på dokumentsidene dine. Dette rutenettet hjelper deg til å bestemma nøyaktig kvar objekt skal plasserast. Du kan også angje at dette rutenettet skal falla saman med eit «magnetisk» festerutenett.

Grunnskrifter (Vestlege)

Vel innstillingar for grunnskriftene.

Grunnskrifter (asiatiske)

Vel innstillingar for dei asiatiske grunnskriftene dersom asiatisk språkstøtte er slått på i → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt.

Grunnskrifter (CTL)

Vel innstillingar for grunnskriftene for kompleks tekst dersom det er slått på i → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt.

Skriv ut

Vel utskriftsinnstillingar for eit tekst- eller HTML-dokument.

Tabell

Definerer innstillingane for tabellar i tekstdokument.

Endringar

Definerer visinga av endringar i dokumentet.

Samspel

Vel innstillingar for samspel i tekstdokument. Desse innstillingane er til hjelp dersom du vil finjustera LibreOffice ved import av Microsoft Word-dokument.

Automatisk bilettekst

Bestemmer innstillingane for bilettekstar som vert lagt til automatisk i innsette objekt.

Brevflett e-post

Spesifiserer brukarinformasjonen og innstillingane for tenaren som vert brukte til å senda skjemabrev som e-post.

Støtt oss!