Programfargar

Vel fargar for brukargrensesnittet i LibreOffice. Du kan lagra dei gjeldande innstillingane som fargeoppsett og lasta dei inn att seinare.

For å bruka denne funksjonen …

Vel → LibreOffice → Programfargar


Tilgjenge i LibreOffice

Fargeoppsett

Lagra og slett fargeoppsett.

Oppsett

Vel kva for fargeoppsett du vil bruka.

Lagra

Lagrar dei gjeldande innstillingane som eit fargeoppsett, slik at det kan hentast inn att seinare. Namnet vert lagt til i boksen Oppsett.

Namn på fargeoppsett

Skriv inn eit namn på fargeoppsettet.

Slett

Slett fargeoppsettet som er vist i boksen Oppsett. Du kan ikkje sletta standardoppsettet.

Sjølvvalde fargar

Vel fargane på elementa i brukargrensesnittet.

For å bruka ein farge på eit element i brukargrensesnittet, må du sjå til at det er kryssa av i boksen framføre elementnamnet. For å gøyma eit element, fjernar du avkryssinga.

Merknadsikon

Nokre element i brukargrensesnittet kan ikkje gøymast.


Merknadsikon

For å gjera markøren best mogleg synleg, set du bakgrunnsfargen for programmet mellom 40 % og 60 % grå. Det vert automatisk endra til 40 % grå.


Fargevalet Automatisk endrar elementet i brukargrensesnittet til den opphavlege fargen i fargeoppsettet.

Fargevala for «Besøkte lenkjer» og «Ikkje besøkte lenkjer» gjeld berre for dokument som vert laga etter at endringane vart tekne i bruk.

Støtt oss!