Vis

Bestemmer innstillingane for vising.

For å bruka denne funksjonen …

Vel → LibreOffice → Vis.


Dialogvindauget for visingsinnstillingar

Ikontema

Vel stilen for symbola i verktøylinjer og dialogvindauge.

Ikonstorleik

Verktøylinje

Bestemmer storleiken på ikona på verktøylinja.

Notisblokklinja

Bestemmer storleiken på symbola på notisblokklinja.

Sidepanel

Bestemmer storleiken på symbola på sidepanelet.

Synlegheit

Menylinjeikon

Viser symbola ved sida av den tilsvarande menyoppføringa. Vel mellom «automatisk», «gøym» og «vis». I «automatisk» vert visinga av symbola styrt av systeminnstillingane og tema.

Snarvegar

Viser snarvegane ved sida av den tilsvarande menyoppføringa. Vel mellom «automatisk», «gøym» og «vis». I «automatisk» vert visinga av symbola styrt av systeminnstillingane.

Mus

Midtknappen

Vel kva funksjon den midtre museknappen skal ha.

  1. Automatisk rulling – dersom du dreg medan den midtre museknappen er trykt inn, vert visinga endra.

  2. Lim inn frå utklippstavla – dersom du trykkjer på den midtre museknappen, vert innhaldet på «utvalsutklippstavla» limt inn der skrivemerket er plassert.

«Utvalstavla» er uavhengig av den vanlege utklippstavla som du brukar med Rediger → Kopier / Klipp ut / Lim inn eller snøggtastane til desse funksjonane. Utklippstavla og utvalstavla kan ha ulikt innhald samtidig.

Utklippstavla

Utvalstavla

Kopier innhald

Rediger → Kopier + C.

Merk tekst, tabell, objekt.

Lim inn innhaldet

Rediger → Lim inn + V limar inn der markøren er.

Eit klikk på den midtre museknappen limer inn der skrivemerket er plassert.

Lime inn i eit anna dokument

Har ingen effekt på innhaldet i utklippstavla.

Det sist merkte utvalet er innhaldet på utvalstavla.


tip

Trykk Shift+ + R for gjenoppretta eller gjenoppfriska det gjeldande dokumentet.


Biletvising

Bruk maskinvareakselerasjon

Du kan få direkte tilgang til maskinvarefunksjonar i skjermkortet for å betra skjermvisinga. Støtta for maskinvareakselerasjon er ikkje tilgjengeleg for alle operativsystem og plattformdistribusjonar av LibreOffice.

Bruk kantutjamning

Dersom det er støtta, kan du slå av og på kantutjamning på bilete. Når det er på, vil dei fleste typar bilete sjå jamnare og mindre kunstige ut.

Skriftlister

Førehandsvis skrifter

Viser namna på skrifttypar som kan veljast saman med den aktuelle skrifta. Dette gjeld for eksempel skrifter i boksen «Skrif» på verktøylinja Formatering.

Utjamning av skrifter på skjermen

Vel for å jamna ut måten teksten dukkar opp på skjermen på.

frå

Skriv inn den minste skriftstorleiken som kan ha kantutjamning.

Støtt oss!