Verktøylinja for skjemautforming

Verktøylinja for skjemautforming vert vist så snart du vel eit skjemaobjekt medan du arbeider i utformingsmodus.

Vel

Ikon

Med denne knappen byter du til og frå valmodusen, der du kan velja kontrollelement i skjemaet.

Utformingsmodus på/av

Slår utformingsmodus av og på. Denne funskajonen vert brukt for raskt å kunna velja mellom Utforming- og brukarmodus. Slå på for å redigera kontrollelementa i skjemaet, slå av for å bruka kontrollelementa.

Ikon Utformingsmodus

Utformingsmodus på/av

Eigenskapar for kontrollelement

Opnar eit dialogvindauge der du kan redigera eigenskapane for eit merkt kontrollelement.

Ikon Kontrollelement

Kontrollelement

Skjemaeigenskapar

I dette dialogvindauget kan du mellom anna velja datakjelde og hendingar for heile skjemaet..

Ikon Skjema

Skjema

Datastruktur

Angjev datastrukturen i det gjeldande X-skjema-dokumentet.

Skjemastruktur

Opnar dialogvindauget for skjemastruktur. Vindauget viser alle skjema og underskjema i dokumentet saman med dei kontrollelementa som høyrer til.

Ikon Skjemanavigering

Skjemastruktur

Legg til felt

Opnar eit vindauge der du kan velja eit databasefelt du vil leggja til i skjemaet eller rapporten.

Ikon Legg til felt

Legg til felt

Aktiveringsrekkjefølgje

Opnar dialogvindauget Tabulatorrekkjefølgje slik at du kan endra kva rekkjefølgje kontrollfelta får fokus i når brukaren trykkjer på tabulatortasten.

Ikon Rekkjefølgje for aktivering

Tabulatorrekkjefølgje

Opna i utformingsmodus

Opnar skjema i utformingsmodus slik at dei kan redigerast.

Ikon Opna i utformingsmodus

Opna i utformingsmodus

Automatisk fokus på kontrollelement

Ikon

Viss automatisk fokuskontroll er slått på vert det første kontrollelementet vald når du opnar eit nytt dokument. Viss det ikkje er på, vert teksten vald etter opninga av dokumentet. Tabulatorrekkjefølgja bestemmer kva som er det første kontrollelementet i skjemaet.

Posisjon og storleik

Endrar storleik, flyttar, roterer eller skråstiller objektet.

Ikon Posisjon og storleik

Posisjon og storleik

Endra forankring

Let deg byta mellom ulike måtar å forankra eit objekt til dokumentet på.

Ikon Anker

Endra forankring

Flytt fremst

Flyttar det valde objektet fremst slik at det ligg framom alle andre objekt.

Ikon Flytt fremstt

Flytt fremst

Flytt bakarst

Flyttar det valde objektet bakarst, slik at det ligg bak alle andre objekt.

Ikon Flytt bakarst

Flytt bakarst

Grupper

Grupperer dei valde objekta, slik at dei kan flyttast som eit enkelt objekt.

Ikon Grupper

Gruppe

Løys opp gruppe

Bryt opp den valde gruppa til individuelle objekt.

Ikon Løys opp gruppe

Løys opp gruppe

Bli med i gruppe

Opnar den valde gruppa slik at du kan redigera dei enkelte objekta. Viss dei valde gruppene inneheld undergrupper kan du gjenta denne kommandoen på kvar av dei.

Ikon Gå inn i gruppa

Gå inn i gruppe

Gå ut av gruppe

Avsluttar redigeringa av enkeltelement i eit gruppeobjekt.

Ikon Gå ut av gruppa

Gå ut av gruppe

Justering

Endrar justeringa av valde objekt.

Ikon

Justering

Vis rutenett

Bestemmer om rutenettet skal visast eller ikkje.

Ikon

Vis rutenett

Fest til rutenett

Oppgjev at du berre kan flytta objekta mellom rutenettpunkt.

Ikon

Fest til rutenettet

Hjelpelinjer ved flytting

Vel om hjelpelinjene skal vera synlege medan du flyttar eit objekt.

Ikon

Hjelpelinjer under flytting

Støtt oss!