Verktøylinja for skjemautforming

Verktøylinja for skjemautforming vert vist så snart du vel eit skjemaobjekt medan du arbeider i utformingsmodus.

Forankring

Let deg byta mellom ulike måtar å forankra eit objekt til dokumentet på.

Ikon Anker

Forankring

Justering

Endrar justeringa av valde objekt.

Ikon

Justering

Flytt fremst

Flyttar det valde objektet fremst slik at det ligg framom alle andre objekt.

Ikon Flytt fremstt

Flytt fremst

Flytt bakarst

Flyttar det valde objektet bakarst, slik at det ligg bak alle andre objekt.

Ikon Flytt bakarst

Flytt bakarst

Vel

Ikon Vel

Med denne knappen byter du til og frå valmodusen, der du kan velja kontrollelement i skjemaet.

Utformingsmodus

Slår utformingsmodus av og på. Denne funskajonen vert brukt for raskt å kunna velja mellom Utforming- og brukarmodus. Slå på for å redigera kontrollelementa i skjemaet, slå av for å bruka kontrollelementa.

Ikon Utformingsmodus

Utformingsmodus på/av

Eigenskapar for kontrollelement

Opnar eit dialogvindauge der du kan redigera eigenskapane for eit merkt kontrollelement.

Ikon Kontrollelement

Eigenskapar for kontrollelement

Skjemaeigenskapar

I dette dialogvindauget kan du mellom anna velja datakjelde og hendingar for heile skjemaet..

Ikon Skjemaeigenskapar

Skjemaeigenskapar

Datastruktur

Spesifiserer datastrukturen i det gjeldande X-skjema-dokumentet.

Skjemastruktur

Opnar dialogvindauget for skjemastruktur. Vindauget viser alle skjema og underskjema i dokumentet saman med dei kontrollelementa som høyrer til.

Ikon Skjemastruktur

Skjemastruktur

Legg til felt

Opnar eit vindauge der du kan velja eit databasefelt du vil leggja til i skjemaet eller rapporten.

Ikon Legg til felt

Legg til felt

Aktiveringsrekkjefølgje

Opnar dialogvindauget Tabulatorrekkjefølgje slik at du kan endra kva rekkjefølgje kontrollfelta får fokus i når brukaren trykkjer på tabulatortasten.

Ikon Rekkjefølgje for aktivering

Tabulatorrekkjefølgje

Opna i utformingsmodus

Opnar skjema i utformingsmodus slik at dei kan redigerast.

Ikon Opna i utformingsmodus

Opna i utformingsmodus

Automatisk fokus på kontrollelement

Ikon

Viss Automatisk fokus på kontrollelement er slått på, vert det første kontrollelementet for skjema vald når du opnar dokumentet. Viss det ikkje er på, vert teksten vald etter opninga av dokumentet. Tabulatorrekkjefølgja bestemmer kva som er det første kontrollelementet i skjemaet.

Posisjon og storleik

Endrar storleik, flyttar, roterer eller skråstiller objektet.

Ikon Posisjon og storleik

Posisjon og storleik

Vis Rutenett

Slå av eller på rutenettet.

Ikon Vis rutenett

Vis rutenett

Fest til rutenettet

Vel om berre rammer, teikneelement og kontrollelement skal flyttast mellom rutenettpunkta. For å endra status for festenettet berre for den gjeldande økta, dra objektet medan du held nede .

Ikon Fest til rutenettet

Fest til rutenettet

Hjelpelinjer ved flytting

Vel om hjelpelinjene skal vera synlege medan du flyttar eit objekt.

Ikon Hjelpelinjer ved flytting

Hjelpelinjer under flytting

Støtt oss!