Navigasjonslinja for skjema

Navigasjonslinja for skjema inneheld ikon for redigering av databasetabellar og styring av datavisinga. Verktøylinja vert vist nedst i dokument som inneheld felt som er knytte til ein database.

Du kan bruka navigasjonslinja for skjema til å gå fram og tilbake i postar og til å setja inn eller sletta postar. Dersom dataa er lagra i eit skjema, vert endringane overførte til databasen. Navigasjonslinja for skjema inneheld òg funksjonar for sortering, filtrering og søking i datapostar.

tip

Du kan bruka navigasjonslinjeikonet på verktøylinja Fleire kontrollelement om du vil leggja til ei navigasjonslinje i eit skjema.


note

Navigeringslinja vert berre vist for skjema som er knytte til ein database. Viss eit skjema vert vist i utformingsvisinga, er ikkje navigasjonslinja tilgjengeleg. Sjå òg Tabelldatalinja.


Du kan velja korleis dataa skal visast med funksjonane for sortering og filtrering. Dei opphavlege tabellane vert ikkje endra.

Sorteringsrekkjefølgja eller filteret som vert brukt, vert lagra saman med dokumentet. Dersom eit filter er brukt, er ikonet Bruk filterNavigasjonslinja aktivt. Du kan òg velja sortering og filtrering i dialogvindauget Skjemaeigenskapar. (Vel Skjemaeigenskapar → Data → eigenskapar Sorter og Filtrer.)

note

Dersom eit skjema er laga ut frå ei SQL-setning (sjå Skjemaeigenskapar , fana DataDatakjelde), vil funksjonane for filtrering og sortering berre vera tilgjengelege når SQL-setninga viser til berre éin tabell og ikkje er skriven i lokal SQL-modus.


Finn post

Leitar gjennom databasetabellar og skjema. I skjema og databasetabellar kan du leita gjennom datafelt, listeboksar og avkryssingsboksar for særskilde verdiar.

Ikon for Finn post

Søk etter post

Absolutt post

Viser kva post som er i bruk. Skriv inn eit tal for å sjå posten med dette nummeret.

Første post

Ikon Første post

Gå til første post.

Førre post

Ikon Førre post

Gå til førre post.

Neste post

Ikon Neste post

Gå til neste post.

Siste post

Ikon Siste post

Gå til siste post.

Ny post

Ikon Ny post

Lag ein ny post.

Lagra post

Ikon

Lagrar ei ny dataoppføring. Endringa vert registrert i databasen.

Angra: Innskriving

ikon Angra datainnskriving

Lèt deg angra ei dataoppføring.

Slett post

Ikon Slett post

Slett ein post. Du vert spurd om stadfesting før slettinga.

Frisk opp

Oppdater skjermbiletet. I eit fleirbrukarmiljø sikrar oppdatering at det er gjeldande data som vert viste.

Ikon Opdater

Frisk opp

Oppdater kontrollelement

Ikon Oppdater kontrollelement

Oppdater gjeldande kontrollelement

Sorter

Spesifiser sorteringskriteria for visinga av data.

Ikon Sorteringsrekkjefølgje

Sorteringsrekkjefølgje

Sorter stigande

Tekstfelt vert sorterte alfabetisk (A – Z) og talfelt vert sorterte i stigande rekkjefølgje (0 – 9).

Ikon Sorter stigande

Sorter stigande

Sorter fallande

Tekstfelt vert sorterte alfabetisk (Z – A) og talfelt vert sorterte i fallande rekkjefølgje (9 – 0).

Ikon Sorter fallande

Sorter fallande

Autofilter

Filtrerer postane etter innhaldet i det valde datafeltet.

Ikon Autofilter

Autofilter

Bruk filter

Byt mellom filtrert og ufiltrert vising av tabellen.

Ikon Skjemafilter

Bruk filter

Skjemabaserte filter

Her får du databasetenaren til å filtrera dei synlege dataa ut frå visse kriterium.

Ikon Skjemafilter

Skjemabaserte filter

Tilbakestill filter/sortering

Avbryt filterinnstillingane og vis alle oppføringane i denne tabellen.

Ikon

Tilbakestill filter/sortering

Datakjelde som tabell

Slå på eller av tilleggsvising av tabellen i skjemavisinga. Når funksjonen Datakjelde som tabell er slått på, vert tabellen vist ovanfor skjemaet.

Ikon

Datakjelde som tabell

Støtt oss!