Standardlinja

Standardlinja er tilgjengeleg i alle LibreOffice-program.

Ny

Opprettar eit nytt LibreOffice-dokument.

Ikon Ny(tt)

Ny(tt) (ikonet viser kva type det nye dokumentet er)

Opna fil

Opnar ei lokal eller ei ekstern fil. Det er råd å opna fleire filer.

Ikon Opna

Opna fil

Lagra

Lagra dokumentet.

Ikon Lagra

Lagra

Lagra som

Lagra dokumentet på ein annan plass, med eit anna filnamn eller som ein annan filtype.

Ikon Lagra som

Lagra som

Send dokument som e-post

Opnar eit nytt vindauge i standardprogrammet for e-post med det gjeldande dokumentet som eit vedlegg med det oppsette filformatet. Viss dokumentet er nytt og ikkje lagra, vert formatet som er spesifisert i → Last inn/lagra → Generelt brukt.

Ikon E-postdokument

E-postdokument

Redigeringsmodus

Gjer at du kan redigera eit skriveverna dokument eller ein databasetabell. Bruk valet Redigeringsmodus for å slå på redigeringsmodus.

Ikon Redigeringsmodus

Redigeringsmodus

Eksportert som PDF

Lagrar den gjeldande fila som Portable Document Format (PDF) versjon 1.4. Ei PDF-fil kan visast og skrivast ut på alle plattformer utan å endra originalformateringa viss dei nødvendige programma er installerte.

Ikon Eksporter direkte som PDF

Eksporter direkte som PDF

Skriv ut fil direkte

Trykk på knappen skriv ut fil direkte for å skriva ut dokumentet med gjeldande standardinnstillingar for utskrift. Desse finn du i dialogvindauget Skrivaroppsett som du kan opna med menykommandoen Skrivaroppsett.

Ikon Skriv ut fil direkte

Skriv ut fila direkte

Stavekontroll

Kontrollerar dokumentet eller den merkte teksten for stavefeil. Viss det er installert utviding for grammatikkontroll, vert det også kontrollert for grammatiske feil.

Ikon

Stavekontroll

Automatisk stavekontroll av/på

Utfører stavekontroll automatisk medan du skriv og set strek under feil.

Automatisk Stavekontroll På/Av

Automatisk stavekontroll av/på

Klipp ut

Fjernar og kopierer utvalet til utklippstavla.

Ikon Klipp ut

Klipp ut

Kopier

Kopierer utvalet til utklippstavla.

Ikon Kopier

Kopier

Lim inn

Set innhaldet frå utklippstavla inn ved skrivemerket og byter ut vald tekst eller objekt. Trykk på pila ved sida av knappen for å velja format.

Ikon Lim inn

Lim inn

Formatpensel

Merk noko tekst eller eit objekt og trykk på denne knappen. Klikk på eller dra over ein annan tekst, eller klikk på eit objekt, for å bruka den same formateringa.

Angra

Angrar den siste kommandoen eller oppføringa du skreiv inn. For å velja kommandoen du vil angra, trykkjer du på pila ved angra-knappen på standardlinja.

Ikon Angra

Angra

Gjenopprett

Gjer om handlinga duangra sist. Trykk på pila rett ved Gjer om-knappen på standardlinja for å velja angra-steget du vil gjera om att.

Ikon Gjer om

Gjer om

Dialogvindauge for hyperlenkjer

Opnar eit dialogvindauge der du kan redigera hyperlenkjer.

Ikon Hyperlenkje

Dialogvindauge for hyperlenkjer

Dokumentstruktur

Trykk på Vis/gøym dokumentstruktur for å gøyma eller visa dokumentstrukturen.

Ikon

Vis/gøym dokumentstruktur

D'oh! You found a bug (text/shared/01/03010000.xhp#zoom not found).

Ikon

Skalering

LibreOffice Hjelp

Opnar hovudsida i Hjelp for LibreOffice for programmet som er i bruk. Du kan bla gjennom hjelpesidene. Du kan både søkja etter stikkord og ord i heile teksten.

Ikon Hjelp

Hjelp for LibreOffice

Kva er dette?

Slår på utvida tips under musepeikaren slik at dei vert viste til neste klikk.

Ikon «Kva er dette?»

Kva er dette?

Last inn nettadresse

Les eit dokument som er peika på med ei innskrive nettadresse. Du kan skriva inn ei ny adresse, redigera ei eksisterande adresse eller velja ei frå lista. Viser full sti til det gjeldande dokumentet.

Tipsikon

Gjer Last inn nettadresse tilgjengeleg ved å trykkja på Synlege knappar (høgreklikk på verktøylinja).


Støtt oss!