Angra direkte formatering i eit dokument

Du kan angra alle formateringar som ikkje er laga med stilar ved hjelp av nokre enkle steg.

Formatering direkte og med stilar

Ein stil er eit sett med formateringsattributt, gruppert og identifisert med eit namn (stilnamnet). Når du brukar ein stil på eit objekt, vert objektet formatert med attributta sette i stilen. Fleire objekt av same natur kan ha den same stilen. Når du endrar settet med formateringsattributt for malen, vert alle objekta som er knytt til stilen også endra tilsvarande. Bruk stilar til å formatera ei stor samling med avsnitt, celler og objekt einsarta og å administrera formateringa av dokument betre.

Når du ikkje brukar stilar og i staden brukar formateringsattributt direkte på delar av teksten, kallar vi dette «direkte formatering» (også kalla «manuell formatering»). Formateringa vert berre brukt på det merkte området i dokumentet. Viss dokumentet har fleire avsnitt, rammer eller andre objekt, brukar du direkte formatering på kvart objekt. Direkte formatering er tilgjengeleg på menyen «Format» og på verktøylinja for formatering.

Eit attributt for direkte formatering som vert brukt på eit objekt, overstyrer det tilsvarande attributtet for stilen som er brukt på objektet.

Fjerna all direkte formatering i eit LibreOffice Writer-dokument.

  1. Trykk på + A for å merkja heile teksten.

  2. Vis Format → Standardformatering.

Fjerna all direkte formatering i eit LibreOffice Calc-rekneark

  1. Du kan merkja alle arka ved å halda nede Shift medan du trykkjer på den første og den siste arkfana.

  2. Trykk + A for å merkja heile teksten.

  3. Vis Format → Standardformatering.

Fjern all direkte formatering i ein LibreOffice presentasjon

  1. Klikk på fana Disposisjon for å opna disposisjonsvisinga.

  2. Trykk + A for å merkja heile teksten.

  3. Vis Format → Standardformatering.

Støtt oss!