Handsama malar

Malhandsamaren gjer det enkelt å handsama malar og å opna nye dokument som brukar malar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel menyen Fil → Ny(tt) → Malar

Vel menyen Fil → Malar → Ordna malane

Trykk på + Shift + N i kva LibreOffice-modul som helst.

Trykk på knappen Malar i startsenteret.

Vel ein maltype ved å trykkja på knappen Malar i startsenteret.


Malane kan spare deg for mykje tid når du lagar nye dokument med ferdig utfylt innhald og formatering. Med malhandsamaren har du tilgang til malane og kan organisera dei i LibreOffice.

LibreOffice.kjem med fleire innebygde malar (på engelsk) som kan brukast til å laga nye dokument, presentasjonar og teikningar. Du kan bruka dei malane som er tilgjengelege i malhandsamaren, laga nye malar og leita på nettet etter fleire malar.

Hovudvindauget – Val av malar

Det vert vist bilete av dei malane som er funne i hovudvindauget ut frå korleis du søkte etter dei. Dobbeltklikk på ei av førehandsvisingane for å opna eit nytt dokument med innhaldet og formateringa frå malen.

Vel Miniatyrvising eller Listevising for å endra visinga av malane.

Ikon Miniatyrvising

Miniatyrvising

Ikon Listevising

Listevising

note

For å visa malar frå ei anna mappe i kategorien Mine malar, vel LibreOffice → Stiar, vel Malar, trykk Rediger og trykk så Legg til for å opna dialogvindauget for filer der du kan velja mappa som skal leggjast til.


Søk

Du kan søkja etter ein mal ved å skriva inn ein tekst i innskrivingsboksen oppe til venstre. Eventuelle funn vert viste i hovudvindauget.

Filter

I nedtrekkslista «Filter» kan du velja å sjå gjennom alle program, tekstdokument, rekneark, presentasjonar eller teikningar. Hovudvindauget vil visa dei filtrerte malane.

Kategoriar

Kategoriar er mappene malane er lagra i. Du kan velja mellom standardkategoriane: «Alle kategoriar», «Mine malar», «Forretningsdokument», «Forretningskorrespondanse», «MediaWiki», «Andre forretningsdokument», «Privat korrespondanse og dokument», «Presentasjonar» og «Stilar». (Lista kan variera etter kva du har sett opp). Bruk knappen Verktøy for å laga ein ny kategori.

note

Du kan ikkje ha ein kategori inne i ein annan kategori.


Verktøy

Trykk på ikonet Verktøy nede til venstre for å opna verktøymeyen. Vala er: Ny kategori, Gje kategorien nytt namn, slett ein kategori og nullstill. Viss standardmalen for eit program er endra i høve til original standardinnstilline, vert det lagt til eit val om å tilbakestilla til standardmalen slik at du kan setja standardmalen tilbake til dei opphavlege innstillingane.

Ikon Verktøy

Ikon Verktøy

Flytt

Dersom du vil flytta ein mal til ein annan kategori, merk ein mal, eller bruk + klikk for å merkja fleire malar samstundes. Trykk så knappen Flytt nede til høgre for å opna eit dialogvindauge der du kan velja å flytte utvalet til ein ny kategori eller til ein ny ein.Standardmalane kan ikkje flyttast, men du kan laga kopiar i andre kategoriar.

Eksporter

Merk ein mal i hovudvindauget, eller bruk + klikk for å merkja fleire malar samstundes. Trykk så knappen Eksport nede til høgre for å eksportera utvalet til ei mappe på datamaskinen.

Ikon Eksport

Knappen «Eksport»

tip

Du kan flytta eller eksportera alle malane i ein kategori ved å trykkja + A og deretter velja Flytt eller Eksport.


Importer

Viss du vil importera ein eller fleire malar til malhandsamaren, trykk på knappen Import nede til høgre, vel kategorien malane skal leggjast i og vel deretter filene som skal importerast.

Ikon Import

Knappen «Import»

Utvidingar

Du kan sjå etter fleire malar på nettet ved å trykkja på utvidingsikonet nede til høgre for å opna eit søkjevindauge. Du kan også søkja etter malar på https://extensions.libreoffice.org.

Ikon Utvidingar

Ikonet «Utvidingar»

Handlingar med einskilde ikon

Opna

Vel ein mal i hovudvindauget og høgreklikk på han og vel «Opna», trykk Enter eller dobbeltklikk for å opna eit nytt dokument med denne malen.

Du kan også bruka knappen Opna nede til venstre for å opna eit nytt dokument som brukar den valde malen.

Rediger

Vel ein mal i hovudvindauget og høgreklikk og vel «Rediger» for å redigera malen. Dette gjeld berre for malar som ikkje er innebygde.

Set som standard

Vel ein mal i hovudvindauget og høgreklikk og vel «Set som standard» for å gjera malen til standardmalen. Dette vil setja eit grønt merke over malen. Malen vert då lasta inn automatisk når eit nytt dokument vert opna med det tilhøyrande programmet.

Endra namn

Vel ein mal i hovudvindauget og høgreklikk og vel «Endra namn» for å gi malen eit nytt namn. redigera malen. Dette vil opna eit nytt dialogvindauge der du kan skriva inn eit nytt namn på malen. Trykk OK når du er ferdig eller trykk Avbryt dersom du ikkje vil endra namnet.

Slett

Merk ein eller fleire malar i hovudvindauget og trykk knappen Slett eller høgreklikk og vel Slett for å sletta malen/malane. Dette vil opna eit dialogvindauge der du kan stadfesta slettinga ved å trykka på Ja, eller Nei for ikkje å sletta.

note

Innebygde malar kan ikkje redigerast, gjevast nytt nam eller slettast.


Eksempel

Eksempel 1 – Laga eit forretningsbrev

 1. Opna LibreOffice Writer

 2. Trykk + Shift + N eller Fil → Ny(tt) → Malar for å opna malhandsamaren.

 3. Skriv «forretningsbrev» eller eventuelt «business» i søkjeboksen.

 4. Vel ein av malane i hovudvindauget ved å dobbeltklikka på han eller merk han og trykk Enter.

 5. Det vert nå opna eit nytt LibreOffice-dokument som brukar denne malen.

 6. Gjer dei ønskte endringane i dokumentet.

Eksempel 2 – Importer mal – privat budsjettrekneark

 1. Opna LibreOffice Calc

 2. Trykk + Shift + N eller Fil → Ny(tt) → Malar for å opna malhandsamaren.

 3. Trykk på utvidingsikonet for å sjå etter malar på nettet.

 4. Søk etter ein mal for personleg budsjett (engelsk: personal budget) og last han ned.

 5. Opna malhandsamaren og trykk på knappen «Importer».

 6. Vel ein kategori som den nye malen skal lagrast i, for eksempel Mine malar og trykk OK.

 7. Finn den malen du lasta ned, merk han og trykk «Opna»

 8. Malen er nå tilgjengeleg i den kategorien du valde.

Eksempel 3 – LibreOffice Impress – mal for presentasjon

 1. Opna LibreOffice Impress

 2. Når du opnar LibreOffice Impress vert malhandsamaren opna samtidig.

 3. Vel ein mal.

 4. Du kan også bruka sprettoppmenyen, importera ein mal eller søkja på nettet etter ein mal.

 5. Ein ny funksjon i malhandsamaren er ikkje tilgjengeleg når han vert opna automatisk for første gong. Når du har opna LibreOffice Impress, kan du køyra malhandsamaren igjen for å ha tilgang til alle funksjonane.

tip

Organiser malane i kategoriar. Bruk malhandsamaren for å laga nye malar eller å lasta ned malar. Bruk av malar kan spara deg for mykje tid når du har fleire dokument med nokolunde same utforminga eller innhaldet.


Sjå etter malar for nedlasting på https://extensions.libreoffice.org.

Sjå kapittel 3 – Using Styles and Templates (bruk av stilar og malar) i Getting Started Guide.

Du kan finna meir informasjon under Creating a Document Template.

Du kan finna meir informasjon under Malar og stilar.

Støtt oss!