Laga avrunda hjørne

Når du set inn eit rektangel eller ein forklaringsboks ved hjelp av teiknefunksjonane og slår på Punkt i verktøylinja Teikning, vert det vist ei lita ramme ved det øvre, venstre hjørne av objektet. Denne ramma viser kor mykje hjørna er avrunda. Når ramma er plassert i det øvste, venstre hjørnet, vert det ikkje brukt avrunding. Når ramma er plassert på handtaket på midten øvst på objektet, er hjørna avrunda mest mogleg. Du kan tilpassa kor stor avrundinga skal vera ved å flytta ramma mellom desse to ytterpunkta.

Musepeikaren som ei hand

Viss du plasserer musepeikaren over boksen, vert han endra til ei hand. Nå kan du dra feltet for å bruka større eller mindre avrunding. Eit omriss gjev ei førehandsvising av resultatet.

Støtt oss!