Bruka verktøylinjer

Verktøylinjene i LibreOffice kan vera anten fastlimte som ein del av hovudvindauget, eller flytande som sjølvstendige vindauge. Som standard vert synlege verktøylinjer opna med Vis → Verktøylinjer fastlimte på fast plass.

Nokre knappar på verktøylinja, for eksempel knappen Skriftfarge, kan opna ei anna verktøylinje. Trykk på pila ved sida av knappen for å opna ei verktøylinje som inneheld fleire knappar.

Du kan nå velja anten å klikka på knappen du vil slå på, eller ta tak i tittellinja på verktøylinja og dra medan du held nede museknappen.

Verktøylinjer i samanheng

Nokre verktøylinjer vert opna automatisk, avhengig av samanhengen. Når du for eksempel plasserer musepeikaren i ein tabell i eit tekstdokument, vert verktøylinja «Tabell» opna. Når du plasserer musepeikaren i eit nummerert avsnitt, vert verktøylinja «Punkt og nummerering» opna.

warning

Verktøylinjene er som standard gøymde nårNotisblokklinja er aktiv.


Mellombels lukking av ei verktøylinje

Trykk på ikonet i tittellinja for verktøylinja eller vel Lukk verktøylinja i sprettoppmenyen. Verktøylinja vert automatisk vist på nytt neste gong den same samanhangen vert slått på igjen.

Lukka e verktøylinje permanent

Når verktøylinja er synleg, vel Vis → Verktøylinjer og klikk på namnet til verktøylinja for å fjerna markeringa for denne.

Visa ei lukka verktøylinje

Losna ei fastlimt verktøylinje

Høgreklikk på verktøylinja og vel Lås verktøylinja på plass på sprettoppmenyen slik at merkinga vert fjerna. Det vert vist eit lite loddrett handtak til venstre på verktøylinja. Dette kan du bruka for å flytte linja.

Losna ei fastlimt verktøylinje

Du kan låsa plasseringa av verktøylinja ved å bruka Lås verktøylinja på plass igjen frå sprettoppmenyen for å merka denne.

Gjera ei verktøylinje til ei flytande verktøylinje

Trykk på handtaket på verktøylinja og dra verktøylinja inn i dokumentet.

Festa ei flytande verktøylinje igjen

note

Å festa verktøylinjer og vindauge ved å bruka dra og slepp er avhengig av kva innstillingar systemet er sett opp med for vindaugehandsaming. Du må sjå etter at systemet viser innhaldet i vindauget under flytting, i staden for berre å visa den ytre ramma.


Støtt oss!