Søkje med eit skjemafilter

  1. Opna eit skjemadokument som inneheld databasefelt.

    Som eit eksempel kan du opna eit tomt tekstdokument og trykkja på Skift + F4. Opna litteraturdatabasetabellen biblio i datakjeldevisinga. Dra eit par kolonneoverskrifter inn i dokumentet medan du trykkjer på Skift + for å laga skjemafelta.

  2. Klikk på Utformingsmodus på/av Ikon på verktøylinja Skjema for å slå av utformingstilstanden.

  3. Klikk på symbolet Skjemabaserte filter Ikon på verktøylinja Skjemastruktur. Det gjeldande dokumentet vert vist med skjemakontrollelementa som ei tom redigeringsmaske. Verktøylinja Skjemafiltervert også vist.

  4. Skriv filtervilkåra i eitt eller fleire felt. Merk at viss du skriv inn filtereigenskapar i fleire felt, må alle vilkåra kunna koplast med logisk OG.

Du kan finna meir informasjon om jokerteikn og operatorar i Spørjingsutforming.

Om du trykkjer på knappen Bruk skjemabasert filter på verktøylinja Skjemafilter, vert filteret teke i bruk. Du får sjå verktøylinja for skjemanavigering og kan søkja gjennom postane som er funne.

Dersom du trykkjer på Lukk-knappen på verktøylinja for skjemafilter, vert skjemaet vist utan filter.

Klikk på symbolet Legg til filter Ikon på verktøylinja Skjemastruktur for å byta til filtrert vising.

Filteret som er sett opp kan fjernast ved å klikka på symbolet Nullstill filter/sortering Ikon.

Bruka filterstruktur

Søking i tabellar og skjemadokument

Støtt oss!