Importera og eksportera data i tekstformat

Viss du ønskjer å utveksla data med ein database som ikkje har ei ODBC-kopling og som ikkje tillet import og eksport frå og til dBASE, kan du bruka eit vanleg tekstformat.

Importera data til LibreOffice

Viss du vil utveksla data i eit tekstformat, kan du bruka import-/eksportfilteret i LibreOffice Calc.

  1. Eksporter dei ønskte dataa frå kjeldedatabasen i eit tekstformat. Tekstformatet CSV er tilrådd. Dette formatet skil datafelta med skiljeteikn som kolon eller semikolon og skil postar frå kvarandre ved å setja inn linjeskift.

  2. Vel Fil → Opna og merk fila du vil importera.

  3. Vel «Tekst, CSV» i kombinasjonsboksen Filtype og vel Opna.

  4. Dialogvindauget Tekstimport kjem fram. Bestem deg for kva data du vil ta med frå tekstdokumentet.

Når dataa er i eit LibreOffice Calc-rekneark, kan du redigera reknearket etter behov. Lagra dataa som ei datakjelde i LibreOffice:

Eksportera i CSV-tekstformat

Du kan eksportera det gjeldande LibreOffice-reknearket i eit tekstformat som kan lesast av mange andre program.

  1. Vel Fil → Lagra som.

  2. Vel «Tekst, CSV» som filter i Filtype. Skriv inn eit filnamn og trykk på Lagra.

  3. Dette opnar dialogvindauget Eksport av tekstfiler der du kan velja teiknsett og felt- og tekstskiljeteikn. Trykk OK. Det kjem fram ei åtvaring om at berre gjeldande skjema vart lagra.

Importera og eksportera data i Base

Støtt oss!