Samarbeid

I LibreOffice Writer, Impress og Draw kan berre éin brukar om gongen opna eit dokument for skriving. I Calc kan mange brukarar ha det same reknearket opna samtidig for skriving.

Samarbeid i Calc

I LibreOffice Calc gjer dokumentdelinga at fleire brukarar har skrivetilgang samtidig. Kvar brukar som ønskjer å samarbeida, må skriva inn eit namn på fanesida → LibreOffice → Brukarinformasjon.

warning

Nokre kommandoar er ikkje tilgjengelege (er gråa ut) når sporing av endringar eller deling av dokument er slått på. Du kan ikkje bruka eller setja inn element som er gråa ut i nye rekneark.


Laga eit nytt rekneark

Brukar A lagar eit nytt rekneark. Desse vilkåra kan gjelda:

Du kan bruka Verktøy → Del dokument til å skifta modus for det gjeldande dokumentet frå udelt tilstand til delt tilstand. Viss du vil bruka eit delt dokument i udelt tilstand, lagrar du det delte dokumentet med eit anna namn eller til ein annan sti for å få ein kopi av reknearket som ikkje er delt.

Opna eit rekneark

Brukar A opnar eit rekneark. Desse vilkåra er moglege:

Lagra eit delt reknearkdokument

Brukar A lagrar eit delt dokument. Desse vilkåra kan gjelda:

Når ein brukar lagrar eit delt rekneark, vert dokumentet lasta inn på nytt etter lagringa slik at reknearket alltid er oppdatert på alle endringane gjort av alle brukarane. Når ein annan brukar endrar innhaldet, kjem det fram ei melding om at «andre endringar er lagt til».

Samarbeid i Writer, Impress og Draw

For Writer, Impress, Draw og Calc gjeld det at når deling av dokument ikkje er slått på, kan ei fil låsast. Denne fillåsinga er tilgjengeleg også om du brukar andre operativsystem for å få tilgang til det same dokumentet:

Brukar A opnar eit dokument. Desse vilkåra kan gjelda:

Brukartilgang og deling av dokument

Nokre vilkår må oppfyllast på operativsystemet ved styring av brukarrettar.

warning

Skrivetilgangen fører til at andre brukarar, ved eit uhell eller med vilje, kan sletta eller endra ei fil.


Støtt oss!