Dokumentklassifisering

Dokumentklassifisering og tryggleik er viktige emne for næringslivet og offentleg sektor.

Informasjon vert utveksla mellom brukarane og organisasjonar som samarbeider for √• n√• eit felles forretningsm√•l. Der sensitiv informasjon er involvert, reknar ein med at partane har avtalt kva informasjon som er sensitiv og korleis slik informasjon skal identifiserast og handsamast. Alle som mottek slik informasjon er avhengige av at leverand√łren av informasjon f√łljer dei avtalte prosedyrane for √• identifisere kor kjenslevar informasjonen er.

LibreOffice har standardiserte m√•tar for √• handsama sensitiv informasjon, som kan brukast mellom partane om interoperable system skal brukast. Desse gjev eit sett med standard ¬ęfelt¬Ľ som kan nyttast til √• halda sensitiv informasjon. Desse definerer ikkje kva innhaldet i desse ¬ęfelta¬Ľ skal vera. Denne tiln√¶rmingsm√•ten gir ei forbetring for det einaste n√•verande alternativet, som er √• bruka ein tilfeldig m√•te √• uttrykke sensitiv informasjon som kanskje er unyttig for mottakaren.

Medan denne standarden er utvikla for å vera aktuell i alle typar verksemder, har LibreOffice halde på luftfarts- og forsvarsindustriens nomenklatur og kategoriar, der tryggingsmerking er eit resultat av nasjonal trygging, eksportkontroll og immaterielle rettar.

LibreOffice implementerte ein leverand√łruavhengig open standard utvikla av TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.). To av desse er spesielt interessante:

BAF-kategoriar

Standard BAF-kategoriar for LibreOffice er lista nedanfor.

tip

Berre kategorien ¬ęimmaterielle rettar¬Ľ vil endra utforminga av dokumentet med eit vassmerke, felt i topp og botn og ei informasjonsrad p√• toppen av dokumentomr√•det. Kvart objekt som vert lagt inn i dokumentet vert kontrollert av konfigurasjonsfila for klassifisering.


√Öndsverk

Immaterielle rettar er ein generell term for innhaldet i dokumentet, Vel denne kategorien for generell dokument-klassifisering.

Nasjonal tryggleik

Vel kategorien for nasjonal tryggingspolicy-type for dokumentet. Den valde kategorien vert lagra saman med dokumentet som BAILS-metadata i fileigenskapane, men utan at dokumentutforminga og brukargrensesnittet vert endra.

Eksportkontroll

Vel kategorien for policy-type for eksportkontroll. Den valde kategorien vert lagra saman med dokumentet som BAILS-metadata i fileigenskapane, men utan at dokumentutforminga og brukargrensesnittet vert endra.

warning

Sj√• datasikringsregelverket for firmaet og sp√łr informasjonstryggingsmedarbeidaren om st√łtte for klassifisering av dokumnetet.


Standardnivå for klassifisering.

LibreOffice har standard klassifiseringsnivå for dokument (BAILS som vist nedanfor, sortert i stigande forretningssensitivitet:

Tilpassing av klassifiseringsnivå.

LibreOffice allows customization of the levels of classification for your business. To customize the number and the name of the levels, copy the file example.xml located in - LibreOffice - Paths - Classification into a local folder and edit the contents.

tip

Bruk fila i LibreOffice-lokale i namnet som eit eksempel.


Lagra fila og gjer dei aktuelle endringane i klassifiseringstien ovanfor for å få tilgang til fila.

tip

Systemadministrator kan leggja fila i ei nettverksmappe og setja opp alle brukarane til å bruka klassifiseringsfila.


Lima inn innhald i dokument med ulike klassifiseringsnivå.

For √• hindra brot p√• tryggingsretningslinjene, kan du ikkje lima innhald med h√łg tryggingsklassifisering inn i dokument med l√•gare klassifisering. LibreOffice viser ei √•tvaring n√•r innhald i utklippstavla har ei h√łgare klassifisering enn m√•ldokumentet.

St√łtt oss!