Automatisk sladding

Bruk automatisk sladding for å definera ord og mønster som automatisk vert merkte for sladding.

Automatisk sladding gjer det enklare å sladda LibreOffice-dokument som har fleire delar av teksten som må gøymast på grunn av sensitivitet eller personvernproblem.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Autosladding


Denne funksjonen er nyttig i dokument som har feire førekomstar av namn og annan personleg informasjon som for eksempel kredittkort, telefonnummer osv. Å sladda desse manuelt kan vera mykje arbeid, men med automatisk sladding kan dette gjerast på ein mykje meir effektiv måtte.

Laga mål

Mål er reglar og mønster som vert brukt av autosladding for å finna delar av dokumentet som skal merkjast automatisk for sladding.

For å laga eit nytt mål, trykk på knappen Legg til mål.

Dialogvindauget Sladdingsmål kjem opp. Der kan du setja eit namn på det nye målet og velja Type og innhald . Du kan velja mellom tre måltypar i nedtrekkslista Type:

Legg til alle måla du vil bruka i dokumentet og trykk OK. Dette opnar dokumentet som ei teikning i LibreOffice Draw med alle mål automatisk sladda med verktøyet Rektangelsladding.

Hald fram med å gøyma andre delar av det genererte dokumentet og skriv det så ut eller eksporter det til PDF.

tip

Sjå hjelpesida Liste over regulære uttrykk for å læra meir om korleis du brukar regulære uttrykk i LibreOffice.


Eksportera og importera mål

Trykk på knappen Lagra mål for å lagra alle dei definerte måla i dokumentet som ei JSON-fil (JavaScript Object Notation).

Trykk på knappen Last inn mål for å importera og bruka måla som er definerte i ei JSON-fil i eit anna LibreOffice-dokument.

note

Måla for automatisk sladding av dokumentet vert lagra ved sida av dokumentet. Difor er dei tilgjengelege i dokumentet etter at du har lagra og lukka det.


Støtt oss!