Flytte makroar

Vegvisaren for overf√łring av makroar i databasedokument flytter makroar fr√• eit deldokument i ei eldre Base-fil til lagringsomr√•det for makroar i den nye Base-fila.

Tidlegare var det berre lov √• ha makroar i tekstunderdokument i skjema og rapportar. N√• kan makroar lagrast i Base-fila. Dette betyr at makroar i Base-filer kan kallast opp fr√• alle underkomponentane, alts√• b√•de skjema, rapportar, tabellutformingar, sp√łrjingsutformingar, relasjonsutformingar og tabelldatavisingar.

Det er likevel ikkje teknisk mogleg å lagra makroar både i ei Base-fil og deldokumenta. Viss du vil leggja til nye makroar i Base-fila og behalda dei eksisterande makroane som vart lagra i deldokumenta, må du flytta dei gamle makroane til lagringsområdet for makroar i Base.

Vegvisaren for overf√łring av makroar i databasedokument kan flytta makroar opp i Bases fillagringsomr√•de. D√• kan du unders√łkja makroane og endra dei som du vil.

For eksempel er det mogleg at makroar frå deldokument har det same del- og makronamnet. Etter at du har flytt makroane inn i eit felles lagringsområde, må du redigera makroane for å gjera namna unike. Vegvisaren kan ikkje gjera dette.

Vegvisaren kan laga reservekopiar av Base-filene til ei valfri mappe. Vegvisaren forandrar den opphavlege fila, reservekopien vert ikkje endra.

Tilbake

Vis vala du gjorde i dialogvindauget i det f√łrre steget. Innstillingane p√• dette steget vert ikkje endra. Denne knappen kan berre brukast fr√• og med side to.

Neste

Trykk Neste. Då vil vegvisaren bruka gjeldande innstillingar og går vidare til neste steg. På det siste steget vert denne knappen endra til Lag.

Fullf√łr

Tar i bruk alle endringane og lukker vegvisaren.

Avbryt

Lukkar du eit dialogvindauge med Avbryt, vert ingen av endringane du har gjort i han lagra.

Avbryt

Lukker dialogvindauget og avbryt alle endringar.

St√łtt oss!