Spesielle innstillingar

Angjev måten du kan arbeida med data i ein database.

For å bruka denne funksjonen …

I eit databasevindauge, vel Rediger ‚Üí Database ‚Üí Avanserte innstillingar


Tilgjenget til desse kontrollane er avhengig av databasetypen:

Bruk SQL92-namnereglane

Tillat berre teikn som f√łlgjer SQL92-namngjevingsreglane i namn i ei datakjelde. Alle andre teikn vert ignorerte. Kvart namn m√• byrja med ein bokstav eller understrek (¬ę_¬Ľ). Resten av teikna kan vera ASCII-bokstavar, tal og understrekar.

Bruk n√łkkelordet AS f√łr tabellalias

Nokre databasar brukar n√łkkelordet ¬ęAS¬Ľ framf√łre eit namn og aliaset til det, medan andre databasar brukar blankteikn. Aktiver dette valet for √• setja inn AS framf√łre aliaset.

Avslutt tekstlinjer med CR+LF

Vel å bruka CR + LF-kodeparet for å avslutta kvar tekstlinje (vert tilrådd brukt for DOS og Windows-operativsystem).

Legg til tabellaliaset i SELECT-setningar

Legg aliaset til i tabellnamnet i SELECT-setningar.

Bruk ytre samansl√•ingssyntaks ¬ę{OJ}¬Ľ

Bruk escapesekvensar for ytre samansl√•ingar. Syntaksen for denne escapesekvensen er ¬ę{oj outer-join}¬Ľ

Eksempel:

Eksempel: select Del.* from {oj-element LEFT OUTER JOIN ordrar ON del.no=ordrar.DNR}

Ignorer privilegium frå databasedrivaren

Overser tilgangsrettane som er gjevne av databasedrivaren.

Byt ut namngjevne parametrar med ¬ę?¬Ľ

Erstatt namngjevne parametrar i datakjelda med et sp√łrsm√•lsteikn (?).

Vis versjonskolonnar (når dei er tilgjengelege)

Nokre databasar brukar versjonsnummer på felt for å spora endringar i postar. Versjonsnumra til felta aukar med 1 kvar gong innhaldet i feltet vert endra. Viser det interne versjonsnummeret til posten i databasetabellen.

Bruk katalognamn i SELECT-setningar

Bruk den gjeldande datakjelda av katalogen. Dette valet er nyttig når ODBC-datakjelda er ein databasetenar. Ikkje vel dette alternativet dersom ODBC-datakjelda er ein dBase-drivar.

Bruk skjemanamnet i SELECT-setningar

Let deg bruka skjemanamnet i SELECT-setningar.

Lag indeks med ASC- eller DESC-setning

Lag indeks med ASC- eller DESC-setning.

Samanlikning av logiske verdiar

Vel kva type logisk samanlikning du vil bruka.

Kontroll av data i påkravde skjemafelt

Når du skriv inn ein ny post eller oppdaterer ein eksisterande post i eit skjema, og du etterlet eit felt bunde til ei databasekolonne som krev inndata, vil du sjå ei melding om det tomme feltet.

Viss denne kontrollboksen ikkje er aktivert, vert det ikkje kontrollert om dei n√łdvendige felta finst i skjemaa i den gjeldande databasen.

Kontrollboksen er tilgjengeleg for alle datakjeldene som st√łttar skrivetilgang til data. Kontrollboksen finst ikkje for rekneark, tekst, csv og dei ulike skriveverna adresseb√łkene.

Sjå vekk frå valutafeltinformasjon

Berre for Oracle-JDBC-koplingar. Når denne er slått på, gjer det at ingen kolonnar vert handterte som valutafelt. Felttypen som vert sendt tilbake frå databasedrivaren vert avvist.

Bruk ODBC-gyldige dato/klokkeslettuttrykk

Viser ei liste over element som h√łyrer til gjeldande instans.

St√łtter prim√¶rn√łklar

Sl√• p√• denne viss Base skal overpr√łve om databasen har st√łtte for prim√¶rn√łklar.

N√•r du koplar til ein database ved hjelp av ein generisk API som ODBC, JDBC eller ADO, vil Base bruka ulike pr√łvemetodar for √• finna ut om databasen har st√łtte for prim√¶rn√łklar. Ingen av desse API-ane har metodar for √• finna ut dette.

Det hender at pr√łvemetodane (hevristikken) feilar. I denne avkryssingsboksen med tre status er som standard sett til ukjend, som i praksis betyr ¬ębruk hevristikk¬Ľ. Viss det er kryssa av i denne boksen, vert prim√¶rn√łkkelen st√łtta. Er avkryssingsboksen ikkje avmerkt, finst det ikkje st√łtte for prim√¶rn√łkkelen.

Merk at dette valet er berre for √• overstyra hevristikken. Viss du aktiverer avkryssingsboksen for ein database som ikkje har st√łtte for prim√¶rn√łklar, vil dette f√łre til feil.

St√łtt oss!