HTML-eksport - side 2

Bestemmer kva publikasjonstype som skal brukast.

Du kan velja om du vil ta med rammer, laga in tittelside eller vise presentasjonsnotat.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og vel filtypen HTML. Side 2 i vegvisaren.


Publikasjonstype

Bestemmer dei grunnleggjande innstillingane for eksporten.

Standard HTML-format

Lag HTML-sider av sidene som vert eksporterte.

Standard HTML med rammer

Lag rammer. Den eksporterte sida vert plassert i hovudramma. Ramma til venstre viser ei innhaldsliste med hyperlenkjer.

Lag tittelside

Lag ei tittelside til dokumentet.

Vel om notata ĂČg skal visast.

Automatisk

Lagar ein standard-HTML-presentasjon som ein sÄkalla kioskeksport. Dette er ei automatisk vising der bileta vert viste ei bestemt tid.

Som sagt i dokumentet

Lysbileteovergangen er styrt av tida du set av til kvart lysbilete i presentasjonen. Dersom du vel ein manuell sideovergang, kjem HTML-presentasjonen til Ä visa ei ny side nÄr du trykkjer pÄ kva tast som helst pÄ tastaturet.

Automatisk

Sideovergangen skjer automatisk etter tida som er sett og er ikkje avhengig av innhaldet i presentasjonen.

Visingstid for lysbilete

Vel kor lenge kvart lysbilete vert vist.

Uendeleg

Start HTML-presentasjonen om igjen automatisk etter at siste lysbiletet er vist.

Nettkringkasting

NÄr eksport for nettkringkasting vert brukt, vert det automatisk laga skript med stÞtte for Perl eller ASP. PÄ denne mÄten kan talaren (for eksempel ein talar pÄ ein telefonkonferanse, som kÞyrer ei lysbiletframvising pÄ Internett) endra lysbileta i nettlesarane til publikum. Du finn meir informasjon om nettkringkasting seinare i denne delen.

Active Server Pages (ASP)

Dette valet gjer at WebCast export lagar ASP-sider nÄr du vel ASP. Merk at denne HTML-presentasjonen berre vil verka pÄ vevtenarar som har stÞtte for ASP.

Perl

Dette valet vert brukt av programmet for nettkringkasting til Ă„ eksportera sider i HTML-format og som Perl-skript.

Nettadresse for lyttarar

Skriv inn ein nettadresse (absolutt eller relativ) som lesaren av presentasjonen skal skriva inn for Ä kunna sjÄ presentasjonen.

Nettadresse for presentasjon

Skriv inn ein nettadresse (absolutt eller relativ) der HTML-presentasjonen skal lagrast pÄ nettenaren.

Nettadresse for Perl-skript

Skriv inn ei nettadresse (absolutt eller relativ) for Perl-skripta som vert laga.

Meir informasjon om nettkringkastingseksport

Det finst to nettkringkastingsteknologiar du kan bruka til Ă„ eksportera LibreOffice Impress-presentasjonar: Active Server Pages (ASP) og Perl.

Åtvaringsikon

I begge tilfella krev nettkringkasting ein HTTP-tenar som stÞttar anten Perl eller ASP som skriptsprÄk. Difor er vala for eksport avhengig av HTTP-tenaren som vert brukt.


Nettkringkasting i ASP

Eksportera

Du kan ikkje lagra to ulike HTML-eksporter i den same mappa.

Slik brukar du nettkringkasting med ASP

Du kan bruka nettkringkasting sÄ snart dei eksporterte filene er tilgjengelege pÄ ein HTTP-tenar.

Eksempel:

Lat oss seia at du har installert Microsoft Internet Information Server (IIS) pÄ datamaskinen. DÄ du sette opp IIS, valde du mappa «C:\Inet\wwwroot\presentasjon» som mÄlmappe for HTML-filer. I dette eksempelet gÄr vi ut frÄ at nettadressa til datamaskinen du brukar, er «http://mintenar.no».

NÄ kan publikum sjÄ lysbiletet som fÞredragshaldaren har vald ved Ä gÄ til nettadressa«http://mintjener.no/presentasjon/webcast.asp». Publikum kan ikkje gÄ til andre lysbilete pÄ denne nettadressa uten at dei veit kva filnamn lysbiletet har. Difor bÞr HTTP-tenaren setjast opp slik at han ikkje viser innhaldet i mappa.

Nettkringkasting med Perl

Eksportera

Bruka nettkringkasting med Perl

NÄ mÄ du setja opp filene som vart laga med vegvisaren for HTML-eksport pÄ ein HTTP-tenar som har stÞtte for Perl. Dette kan ikkje gjerast automatisk fordi det finst mange ulike HTTP-tenarar som har stÞtte for Perl. Nedanfor finn du ein generell omtale av stega du mÄ gÄ gjennom. SjÄ i dokumentasjonen for tenaren eller ta kontakt med nettverkadministratoren for Ä finna ut korleis desse stega skal utfÞrast pÄ tenaren du brukar.

NĂ„ skal du kunna bruka nettkringkasting.

Eksempel:

I dette eksempelet gÄr vi ut frÄ at du brukar ein HTTP-tenar pÄ ein datamaskin med Linux. Nettadressa til HTTP-tenaren er «http://mintenar.no» og mÄlmappa for HTML-dokument er «//usr/local/http/». Perl-skripta er i mappa«//usr/local/http/cgi-bin/». Skriv inn «hemmeleg.htm» som namn pÄ eksportfila og «presentasjon.htm» som Nettadresse for lyttarar. I tekstfeltet Nettadresse for presentasjon skriv du inn «http://mintenar.no/presentasjon/» og i Nettadresse for Perl-skript skriv du inn «http://mintenar.no/cgi-bin/».

NÄr du er ferdig med Ä installera Perl-filene, kan fÞredragshaldaren visa presentasjonen. Publikum kan sjÄ denne presentasjonen pÄ nettadressa «http://mintenar.no/presentasjon/presentasjon.htm».

StĂžtt oss!