Skjemavegvisar

Slår på vegvisaren for skjema.

For å bruka denne funksjonen …

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


Vel skjemaeigenskapane ved å følja desse stega:

Skjemavegvisar → Feltval

På denne sida i Skjemavegvisaren kan du velja tabellen eller spørjinga du treng for å laga skjemaet og felta du vil ha med i skjemaet.

Skjemavegvisar - Set opp eit underskjema

Vel om du vil bruka eit underskjema, og skriv inn eigenskapane for underskjemaet. Eit underskjema er eit skjema som er sett inn i eit anna skjema.

Skjemavegvisarar → Legg til underskjemafelt

Vel tabellen eller spørjinga du treng for å laga underskjemaet, og felta du vil ta med i underskjemaet.

Skjemavegvisarar → Henta samanføyde felt

Viss du valde å setja opp eit underskjema basert på manuelt utval av felt i steg 2, kan du velja samanføyingar mellom felta på denne sida i vegvisaren.

Skjemavegvisar → Still opp kontrollar

På denne sida i vegvisaren kan du velja utforminga av skjemaet.

Skjemavegvisar - Set datainnskriving

Bestem korleis data skal handterast i det nye skjemaet.

Skjemavegvisar → Bruk stilar

Viser skjemastilen.

Skjemavegvisar → Set namn

Bestemmer namnet på skjemaet og korleis du vil halde fram.

Tilbake

Vis vala du gjorde i dialogvindauget i det førre steget. Innstillingane på dette steget vert ikkje endra. Denne knappen kan berre brukast frå og med side to.

Neste

Trykk Neste. Då vil vegvisaren bruka gjeldande innstillingar og går vidare til neste steg. På det siste steget vert denne knappen endra til Lag.

Trykk for å laga eit skjema utan å svara på spørsmåla på dei neste sidene.

Avbryt

Lukkar du eit dialogvindauge med Avbryt, vert ingen av endringane du har gjort i han lagra.

Støtt oss!