Generelle snartastar i LibreOffice

Merknadsikon

Ein del av snartastane kan vera brukte av operativsystemet. Desse tastane vil i tilfelle ikkje vere tilgjengelege i LibreOffice. Du kan løyse dette problemet ved å velja andre snartastar, anten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur eller i operativsystemet.


Slik brukar du snartastane

Du kan bruka snøggtastar for å få tilgang til mange av funksjonane i eit program. For eksempel vil snartasten verta vist ved sida av Opna i Fil. Viss du vil bruka denne funksjonen ved hjelp av snøggtastane, kan du trykkje og halda nede og så trykkja på «O»-tasten. Når dialogvindauget vert synleg, kan du sleppa begge tastane.

Når du brukar programmet, kan du velja om du vil bruka datamusa eller tastaturet for å få tilgang til dei aller fleste operasjonane som er tilgjengelege.

Skriva inn Unicode-teikn

Du kan setja inn kva Unicode-teikn som helst i dokumentet ved å skriva inn Unicode-koden heksadesimalt og deretter trykkja (standard). Trykk for å byta mellom Unicode-teiknet og heksadesimale notasjon. Det er ikkje nødvendig å merkja teksten, men konverteringa vil gjelda for dei merktet teikna. Bytinga skjer på teikna før markørposisjonen når desse teikna er ein gyldig heksadesimal Unicode-kode. Hexadesimal kode med verdi i området U + 0000 til U + 0020 vert ikkje konverterte.

Standard Unicode-konverteringssnarveg er og i nokre språk der standard Unicode-snarvegen kjem i konflikt med snarvegen i hovudmenyen. For å tilordna snarvegen på nytt, vel Verktøy → Tilpass → Tastatur og vel Kategori: Innstillingar med Funksjon: Byt om Unicode-notasjonen.

Bruka snartastar i dialogvindauge

Det er alltid eitt utheva element i eit gjeve dialogvindauge - til vanleg vist ved ei brote ramme. Dette elementet, som kan vera anten ein knapp, eit alternativfelt, ei oppføring i ein listeboks eller ein avkrysningsboks, har fokus på det. Viss fokuspunktet er ein knapp, trykkjer du påEnter og køyrer på same måte som om du hadde klikka på han. Du kan slå av og på ein avkrysningsboks ved å trykkja påmellomromstasten Viss eit alternativfelt har fokus, kan du bruka piltastane for å endra det aktiverte alternativet i dette området. BrukTabulatortasten for å gå frå eit element til det neste, brukShift + Tabulatorfor å gå bakover.

Dialogvindauget vert lukka viss du trykkjer Esc, men då vert ikkje endringar du har gjort lagra.

Snartastar for musehandlingar

Dersom du brukar dra og slepp anten ved å velja med datamusa eller ved å trykkja på objekt og namn, kan du bruka Shift, og i nokre tilfelle for å få tilgang til fleire funksjonar. Dei endra funksjonane som er tilgjengelege når du held nede tastar medan du brukar dra og slepp vert viste ved at musepeikaren endrar utsjånad. Når du vel filer eller andre objekt, kan valtastane brukast for å utvida området som vert vald. Desse funksjonane vert forklarte for seg der det er relevant.

Praktiske tekstskrivefelt

 1. Du kan opna ein sprettoppmeny som inneheld dei mest brukte kommandoane.

 2. Bruk + A for å merkja heile teksten. Bruk høgre piltast eller venstre piltast dersom du vil fjerna markeringa.

 3. Dobbeltklikk på eit ord for å merkja det.

 4. Viss du trippelklikkar i eit skrivefelt for tekst, vert heile feltet merkt. Viss du trippelklikkar i eit tekstdokument, vert heile den gjeldande setninga merkt.

 5. Bruk + Del for å sletta alt frå skrivemerket til slutten av ordet.

 6. Du brukar og pil høgre eller pil venstre for å flytta skrivemerket frå ord til ord. Viss du samtidig held nede Shift, vert ord for ord merkt.

 7. INS vert brukt til å skifta frå innsetjingstilstand til overskrivingstilstand og tilbake igjen.

 8. Dra og slepp kan brukast innføre og utføre eit skrivefelt.

 9. Snartastane + Z vert brukt for å angra endringane steg for steg og setja dei tilbake til førre status.

 1. LibreOffice har ein autofullføringsfunksjon som slår seg på i nokre tekst- og listeboksar. For eksempel kan du skriva inn i URL-feltet og autofullføringsfunksjonen vil visa den første fila eller mappa som byrjar med bokstaven «a».

 2. Bruk pil ned for å bla gjennom dei andre mappene og filene. Trykk pil høgre for å visa ei undermappe i URL-feltet. Snar autofullføring er tilgjengeleg ved å trykkja på End etter å ha skrive inn ein del av adressa. Når dokumentet eller mappa du vil bruka er funne, vel du ved å trykkja Enter.

Avbryte makroar

Dersom du ønskjer å stoppa ein makro som køyrer, trykk ( + Shift + Q)

Liste over generelle snartastar i LibreOffice

Snartastane vert viste til høgre for namnet på oppføringa i menyen.

Snartastar for kontroll av dialogvindauge

Snartastar

Effekt

Enter-tasten

Slår på den fokuserte knappen i eit dialogvindauge.

Escape

Avbryt handlinga eller dialogvindauget. I hjelp for LibreOffice: Går opp eitt nivå.

Mellomromstasten

Slår av eller på avkryssingsboksen som har fokus i et dialogvindauge.

Piltastane

Endrar det aktive kontrollfeltet i valdelen i eit dialogvindauge.

Tabulator

Byter fokus til den neste delen eller det neste elementet i eit dialogvindauge.

Shift + Tab

Flytter fokuset til den førre delen eller det førre elementet i eit dialogvindauge.

+ Y

Opnar lista til kontrollfeltet som er vald i eit dialogvindauge. Desse snartastane gjeld ikkje berre kombinasjonsboksar, men også knappar som har sprettoppmenyar. Du kan lukka ei open liste ved å trykkja Esc.


Snartastar for kontroll av dokument og vindauge

Snartastar

Effekt

+ Y

Opnar eit dokument

+ Y

Lagra det gjeldande dokumentet

+ Y

Lagar eit nytt dokument

+ Y

Opnar dialogvindauget for Malar.

+ Y

Skriv ut dokumentet.

+ Y

Slår på verktøylinja Søk.

+ Y

Opnar dialogvindauget Søk og byt ut.

+ Y

Søkjer etter det siste søkjeordet som vart skrive inn.

+ Y

Set opp dokumentvisinga på nytt.

+ Y

Slår på/av visinga av markøren i skriveverna tekst.

I hjelp for LibreOffice: Går til hovudsida i hjelp.

Shift + F2

Slår på utvida tips for den valde kommandoen, knappen eller det valde kontrollelementet.

F6

Flyttar fokus til det neste synlege undervindauget, medrekna menylinjer, verktøylinjer, vindauge som for eksempel sidepanelet og dokumentstruktur og dokumentbakgrunnen og datakjelder.

Shift + F6

Set fokus i førre undervindauge.

+ F6

Set fokus i dokumentbakgrunnen/datakjelda.

F10

Aktiverer den første menyen (Fil-menyen)

Shift + F10

Opnar sprettoppmenyen.

+ Shift + F10

Limer og losnar flytande undervindauge som for eksempel ulåste verktøylinjer, sidepanel og dokumentstrukturen.

Ctrl + Alt + Shift + Home

Viser/gøymer hovudmenyen.

+ F4 eller + F4

Lukkar det gjeldande dokumentet. Lukkar LibreOffice når det siste opne dokumentet vert lukka.

+ Y

Avsluttar programmet


Snartastar for redigering eller formatering av dokument

Snartastar

Effekt

+ Y

Viss framføre ei overskrift, vert det sett inn ein tabulator.

Enter (viss eit OLE-objekt er vald)

Slår på det valde OLE-objektet.

Enter (viss eit teikneobekt eller eit tekstobjekt er vald)

Slår på tekstskrivingsmodus.

+ Y

Klipper ut dei merkte elementa.

+ Y

Kopierer dei merkte elementa.

+ Y

Limer inn frå utklippstavla.

+ Y

Limer inn uformatert tekst frå utklippstavla. Teksten vert limt inn ved å bruka formatet som finst frå før på innsetjingspunktet.

+ Y

Opnar dialogvindauget Lim inn utval.

+ Y

Merkar alt.

+ Y

Angrar siste handlinga.

+ Y

Gjer om den siste handlinga.

+ Y

Gjentek den førre kommandoen.

+ Y

«Kursiv» vert brukt på det valde området. Viss skrivemerket står i eit ord, vert kursiv brukt på heile ordet.

+ Y

«Halvfeit» vert brukt på det valde området. Viss skrivemerket står i eit ord, vert halvfeit brukt på heile ordet.

+ Y

«Understrek» vert brukt på det valde området. Viss skrivemerket står i eit ord, vert understrek brukt på heile ordet.

+ M

Fjernar direkte formatering i den valde teksten eller objektet (som i Format → Fjern direkte formatering).


Snartastar i galleriet

Snartastar

Effekt

Tabulator

Flyttar mellom område.

Shift + Tab

Flytter bakover mellom område.


Snartastar i Nytt tema i Gallery:

Snartastar

Effekt

Pil opp

Flyttar utvalet ein plass opp.

Pil ned

Flyttar utvalet ein plass ned.

+ Y

Opnar dialogvindauget Eigenskapar.

Shift + F10

Opnar ein sprettoppmeny.

+ Y

Oppdaterer det valde temaet.

+ Y

Opnar dialogvindauget Skriv inn tittel.

+ Y

Slettar det valde temaet.

Set inn

Set inn eit nytt tema.


Snartastar i området Førehandsvising i galleriet:

Snartastar

Effekt

Home

Gå til den første oppføringa.

End

Går til den siste oppføringa.

Pil venstre

Vel det neste elementet til venstre i galleriet.

Pil høgre

Vel det neste elementet til høgre i galleriet.

Pil opp

Vel det neste elementet over i galleriet.

Pil ned

Vel det neste elementet under i galleriet.

Page Up

Rullar éi skjermside opp.

Page Down

Rullar éi skjermside ned.

+ Y

Set inn det valde objektet som eit lenka objekt i det gjeldande dokumentet.

+ Y

Set inn ein kopi av det valde objektet i det gjeldande dokumentet.

+ Y

Opnar dialogvindauget Skriv inn tittel.

+ Y

Byter mellom temavising og objektvising.

Mellomromstasten

Byter mellom temavising og objektvising.

Enter

Byter mellom temavising og objektvising.

Gå bakover (berre i objektvising).

Byter tilbake til hovudoversikta.


Merkar rader og kolonnar i ein databasetabell (opna med ( + Shift + F4)

Snartastar

Effekt

Mellomrom

Slår merking av rad på eller av, unntatt når rada er i redigeringsmodus.

+ Y

Slår på/av val av rad.

Shift + Mellomrom

Vel den gjeldande kolonnen.

+ Y

Flytter peikaren til den første rada.

+ Y

Flyttar peikaren til den siste rada.


Snartastar for teikneobjekt

Snartastar

Effekt

Vel verktøylinja med F6. Bruk Pil ned og Pil høgre for å merka den ønskte verktøylinja og klikk + Enter.

Set inn eit teikneobjekt.

Vel dokumentet og trykk + F6. og trykk Tabulator.

Markerer eit teikneobjekt.

Tabulator

Markerer det neste teikneobjektet.

Shift + Tab

Markerer det førre teikneobjektet.

+ Y

Markerer det første teikneobjektet.

+ Y

Markerer det siste teikneobjektet.

Escape

Avsluttar markering teikneobjekt.

Esc (i handtakvalmodus)

Avslutt handtaksvalmodus og gå tilbake til objektvalmodus.

Pil opp / pil ned / pil venstre / pil høgre

Flytt det valde punktet (fest til rutenettet er mellombels slått av, men sluttpunkta vert framleis feste til kvarandre).

+ Y

Flyttar det valde teikneobjektet eitt biletpunkt (i utvalstilstand).

Endrar storleiken på eit teikneobjektet (i handtakstilstand).

Roterer eit teikneobjekt (i rotasjonstilstand).

Opnar dialogvindauget for eigenskapar for eit teikneobjekt.

Slår på punktvaltilstand for det valde teikneobjektet.

Mellomromstasten

Vel eit punkt i eit teikneobjekt (i punktvaltilstand) / avbryt markering.

Det markerte punktet blinkar ein gong i sekundet.

Shift + Mellomrom

Vel eit anna punkt i punktmerkingsmodus.

+ Y

Vel det neste punktet i teikneobjektet (i punktvalmodus).

I rotasjonsmodus kan også sentrum for rotasjonen veljast.

+ Y

Vel det førre punktet i teikneobjektet (i punktvalmodus).

+ Y

Set inn eit teikneobjekt med standardstorleik i midten av den gjeldande visinga.

+ Enter ved markeringsikonet.

Aktiverer det første teikneobjektet i dokumentet.

Escape

Går ut av punktvaltilstand. Teikneobjektet vert vald etterpå.

Rediger eit punkt i eit teikneobjekt (i punktredigeringsmodus).

Kva tekst- eller taltast som helst

Byter til redigeringsmodus viss eit teikneobjekt er merkt. Markøren vert flytt til slutten av teksten i teikneobjektet og set der inn eit utskrivbart teikn.

+ Y

Posisjonen til midtpunktet av objektet er låst.

Shift-tasten ved oppretting eller skalering av eit grafisk objekt

Forholdet mellom høgd og breidd er fast i objektet.


Støtt oss!