Dialogvindauget for eigenskapar for spørjingar

I dialogvindauget Eigenskapar for spørjingar kan du setja to eigenskapar for SQL-spørjinga, det vil seia om det skal returnerast distinkte verdiar og om du vi avgrensa resultatet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Eigenskapar for spørjingar i spørjingsutforminga.


Unike verdiar

Utvidar «select»-uttrykket i SQL-spørjinga i den gjeldande kolonnen med DISTINCT-parameteren. Resultatet er at like verdiar vert viste berre ein gong, sjølv om dei er lista fleire gongar.

Grense

Set ei øvre grense for kor mange postar som skal returnerast.

Støtt oss!