Biletfilter

Denne knappen på biletverktøylinjaopnar filterlinja, som let deg bruka ulike filter på det valde biletet.

Ikon Filter

Filter

Snu

Inverterer fargeverdiane i eit fargebilete, eller lysstyrkeverdiane i eit bilete i gråtoner, slik at du får eit negativ. Bruk filteret ein gong til for å gjera om effekten.

Ikon Inverter

Snu

Gjer jamnare

Gjer biletet mjukare eller slørar det ved å bruka eit lågpassfilter.

Ikon Mjuk

Gjer jamnare

Gjer skarpare

Gjer biletet skarpare ved hjelp av eit høgpassfilter.

Ikon Skjerp

Gjer skarpare

Fjern støy

Fjernar støy i biletet ved hjelp av eit medianfilter.

Ikon Fjern støy

Fjern støy

Solarisering

Opnar eit dialogvindauge der du kan styra solariseringseffekten. Solarisering er ein effekt som får biletet til å sjå ut som det har kome lys på filmen under framkallinga. Fargane vert delvis omsnudde.

Ikon Solarisering

Solarisering

Parametrar

Vel grad og type solarisering.

Terskelverdi

Vel kor lyst biletet skal visast (i prosent). Alle biletpunkta som er lysare enn det du vel, vert solariserte.

Snu

Kryss av her viss biletpunkta som skal solariserast også skal inverterast.

Aldring

Alle pikslane vert sette til gråtoneverdiane sine, deretter vert den grøne og den blå fargekanalen redusert med verdien du vel. Den raude fargekanalen vert ikkje endra.

Ikon Eldring

Aldring

Aldringsgrad

Viser graden av aldring i prosent. Ved 0 % vert alle pikslane viste med den gråtoneverdien dei har. Ved 100 % er berre den raude fargekanalen synleg.

Plakateffekt

Opnar eit dialogvindauge der du kan velja kor mange plakatfargar som skal brukast. Med denne effekten vert talet på fargar redusert, og fotografiet ser ut som eit målarstykke.

Ikon Plakateffekt

Plakateffekt

Plakatfargar

Set kor mange fargar du vil redusera biletet til.

Popkunst

Konverterer eit bilete til pop-art-format.

Ikon Popkunst

Popkunst

Kolteikning

Viser biletet som ei kolstiftteikning. Konturane i biletet vert teikna med svart og dei opphavlege fargane vert fjerna.

Ikon Kolteikning

Kolteikning

Relieff

Viser eit dialogvindauge der du kan laga relieff. Du kan velja kvar den tenkte lyskjelda som avgjer skuggen skal vera og korleis biletet skal sjå ut i relieff.

Ikon Relieff

Relieff

Lyskjelde

Vel kvar lyskjelda skal plasserast. Kjelda er vist som ein prikk.

Mosaikk

Slår saman små grupper av biletpunkt til rektangulære område i same farge. Dess større rektangla er, dess færre detaljar får biletet.

Ikon Mosaikk

Mosaikk

Elementoppløysning

Vel talet på biletpunkt som skal slåast saman i rektangel.

Breidd

Vel breidda på dei enkelte flisene.

Høgd

Vel høgda på dei enkelte flisene.

Framhev kantane

Gjer kantane til objektet skarpare.

Støtt oss!