Merkingsmodus

Her kan du velja mellom ulike utvalsmodus.

NÃ¥r du klikkar i eit felt, kjem det opp ein meny med dei tilgjengelege vala:

Modus

Effekt

Standardmerking

Dette er standard markeringsmodus for tekstdokument. Du kan markere utval frå tastaturet ved hjelp avShift + navigeringstastane (Piler, Home, End, PageUp, PageDown). Med datamusa klikkar du der markeringa skal byrja, held nede den venstre museknappen og flytter markøren til slutten av markeringa. Slepp opp museknappen når du er ferdig.

Utvid markering (F8)

Ved å bruka pil-tastane eller Home og End-tastane kan du utvida eller krympa det gjeldande utvalet. Klikk på teksten for å merka teksten mellom den gjeldande markørplasseringa og klikk-plasseringa.

Tilføyingsmerking (Shift + F8)

Ny merking vert lagd til det som er merkt frå før. Slik kan du merkja fleire område.

Blokkmarkering ( + Shift + 8)

Ei tekstblokk kan merkast.


Støtt oss!