Datakjelde som tabell

Slå på eller av tilleggsvising av tabellen i skjemavisinga. Når funksjonen Datakjelde som tabell er slått på, vert tabellen vist ovanfor skjemaet.

Ikon

Datakjelde som tabell

Tabellvisinga og skjemavisinga viser dei same dataa. Endringar som vert gjorde i tabellen ser du òg i skjemaet, og endringar i skjemaet finn du att i tabellen.

Dersom det er fleire logiske skjema i eit dokument, kan tabellen berre visa eitt om gongen.

Støtt oss!