Sorteringsrekkjefølgje

Spesifiser sorteringskriteria for visinga av data.

For å bruka denne funksjonen …

Knappen Sorteringsrekkjefølgje på verktøylinjene for tabelldata og skjemautforming

Ikon Sorteringsrekkjefølgje

Sorteringsrekkjefølgje


Medan funksjonane Sorter i stigande rekkjefølgje og Sorter i fallande rekkjefølgje berre sorterer etter eitt kriterium, kan du kombinera fleire kriterium i dialogvindauget Sorteringsrekkjefølgje.

Du kan fjerna ei utført sortering med knappen Tilbakestill filter/sortering.

Sortering

Bruk dette området til å velja sorteringskriteria. Viss du vel fleire sorteringskriterium under og så, vert dataa som svarar til innhaldet i det første kriteriet, sortert etter det neste kriteriet.

Viss du for eksempel sorterer feltnamnet «Fornamn» stigande og feltnamnet «Etternamn» fallande, vert alle postane sortert stigande etter fornamn og så fallande etter etternamn innanfor kvart fornamn.

Feltnamn

Vel datafeltnamn. Innhaldet avgjer sorteringsrekkjefølgja.

Rekkjefølgje

Vel sorteringsrekkjefølgje (stigande eller fallande).

og så

Vel fleire underordna sorteringskriterium frå dei andre felta.

Støtt oss!