Standardfilter

Bestemmer dei logiske vilkåra for filtrering av tabelldata. Dette dialogvindauget er tilgjengeleg for reknearkdokument, databasetabellar og databaseskjema. Knappen Meir finst ikkje i dialogvindauge for databasar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel valet Data → Fleire filter → Standardfilter.

Databasetabellvising: Knappen StandardfilterDatabaselinja

Skjemavising: Knappen StandardfilterSkjemalinja

Ikon Standardfilter

Standardfilter


Filterkriterium

Du kan laga eit filter ved å velja linjetype, namnet på feltet, eit logisk vilkår og ein verdi eller ein kombinasjon av argument.

Operator

For dei følgjande argumenta kan du velja mellom dei logiske operatorane «OG» og «ELLER».

Feltnamn

Vel feltnamna i den gjeldande tabellen for å setja dei inn i argumentet. Dersom det ikkje er nokon tekst tilgjengeleg som feltnamn, vert kolonneidentifikatoren vist.

Vilkår

Vel dei komparative operatorane som oppføringane i feltafeltnamn og verdi skal lenkjast ved hjelp av.

Verdi

Bestemmer ein verdi som feltet skal filtrerast med.

Verdilista inneheld alle dei moglege verdiane for det gjevne feltnamnet. Vel den verdien som skal brukast i filteret. Du kan òg velja - tom - eller - ikkje tom -.

Dersom du brukar filterfunksjonen i databasetabellar eller skjema, skriv du verdien som skal brukast til filtrering i skrivefeltet Verdi.

Støtt oss!