Tekst

Om du vel Tekst i dialogvindauget Set inn databasekolonnar, vert innhaldet i data valde i datakjeldelesaren sett inn i dokumentet som tekst. I dialogvindauget kan du òg velja kva databasefelt eller kolonnar som skal overførast og korleis teksten skal formaterast.

Dersom fleire postar er valde når du vel Data til tekst, vert brevflettingsfelta sette inn etter kor mange postar som finst.

Tekst

I Tekst-området kan du bruka piltastane til å velja kva for databasetabellkolonne du vil setja feltinnhaldet inn i.

Databasekolonnar

Listar opp alle kolonnane i databasetabellen som kan setjast inn i dokumentet. Vel kva databasekolonne du vil setja inn i dokumentet.

>

Flytter felta som du valde i listeboksen med databasekolonnar inn i feltet med vala. Du kan òg dobbeltklikka på ei oppføring for å velja ho.

Vel

Listar opp databasekolonnane du valde å setja inn i dokumentet. Du kan òg skriva tekst her. Denne teksten vert òg sett inn i dokumentet. Rekkjefølgja på oppføringane i utvalsfeltet samsvarar med datarekjefølgja i dokumentet.

Format

Vel formatet for innsetjing av databasefelta i dokumentet.

Frå database

Godtar databaseformata.

Vel

Vel eit format frå lista viss formatinformasjonen til visse datafelt ikkje vert godtekne. Desse formata er berre tilgjengelege for særskilde databasefelt, som talfelt eller Boolske felt. Om du vel eit databasefelt i tekstformat kan du ikkje velja noko format frå lista, sidan tekstformatet vert halde fast på automatisk.

Viss formatet du vil bruka ikkje står i lista, vel du «Andre format» og lagar deg eit format i dialogvindauget Talformat.

Talformatet som er valt i lista viser alltid til databasefeltet som er valt i lista Databasekolonnar.

Avsnittsstil

Avsnitt som du set inn, vert som standard formaterte med dei gjeldande avsnittsstilane. Dette formatet svarar til «ingen» i lista Avsnittsstil. Her kan du velja andre avsnittsstilar som skal brukast på avsnittet du vil setja inn i dokumentet. Lista viser dei tilgjengelege avsnittsstilane som er valde i LibreOffice og som vert handterte i stilkatalogen.

Støtt oss!