Mindre avstand

Trykk på Mindre avstand for å gjera avstanden til avsnittet over mindre.

Ikon

Mindre avstand

Du kan tilpassa avstanden endå meir ved å velja Format → Avsnitt → Innrykk og mellomrom.

Støtt oss!