Vegvisar for kombinasjonsboks: Databasefelt

Med kombinasjonsfelt kan du anten lagra verdien av feltet i ein database eller visa denne verdien i eit skjema.

Brukarverdiane som er skrivne i kombinasjonsfeltet eller valde i lista kan lagrast i den databasetabellen som skjemaet brukar. Legg merkje til at det ikkje er mogleg å lagra verdiar i ein annan tabell. Dersom verdiane ikkje skal lagrast i nokon database, vert dei berre lagra i skjemaet. Dette er nyttig i HTML-skjema, der det brukaren skriv inn eller vel skal sendast til ein tenar.

For å bruka denne funksjonen …

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema og trykk på knappen Kombinasjonsboks. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet må vera kopla til ein database: vegvisaren side 3.


Vil du lagra verdien i eit databasefelt?

Dette spørsmålet kan svarast på to måtar:

Ja, han skal lagrast i følgjande databasefelt

Vel om den verdien som brukaren har skrive inn eller valt i kombinasjonsboksen skal lagrast i eit databasefelt. Du kan velja mellom fleire databasetabellfelt frå skjemaet.

Det valde feltet vert vist som ei oppføring under Datafelt på fana Data i Kontrollelement → Eigenskapar.

Listefelt

Vel kva datafelt verdien frå kombinasjonsboksen skal lagrast i.

Nei, verdien skal berre lagrast i skjemaet

Vel at verdien frå denne kombinasjonsboksen ikkje skal skrivast til databasen, men berre lagrast i skjemaet.

Støtt oss!