Vegvisar for kombinasjonsboks/listeboks

Dersom du set inn ein kombinasjonsboks eller ein listeboks i eit dokument, startar ein vegvisar automatisk. I denne vegvisaren kan du interaktivt velja kva for informasjon som skal visast.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Opna verktÞylinja Kontrollelement for skjema, trykk pÄ knappen Kombinasjonsboks eller Listeboks. Dra med musa for Ä laga eit felt. Skjemaet mÄ vera kopla til ein database.


Merknadsikon

Du kan bruka Vegvisarar pÄ/av til Ä velja om vegvisaren skal starta automatisk.


Vegvisarane for kombinasjonsboksar og listeboksar skil seg frÄ kvarandre i det siste steget. Dette er pÄ grunn av eigenskapane til kontrollelementa:

Listeboksar

Med listeboksar vel brukaren éi oppfÞring frÄ ei liste med oppfÞringar. Desse oppfÞringane er lagra i ein databasetabell og kan ikkje endrast gjennom listeboksen.

Til vanleg vil ikkje den databasetabellen som inneheld dei synlege listeoppfĂžringane vera den same tabellen som skjemaet er basert pĂ„. Listeboksane i skjemaet brukar referansar, altsĂ„ ligg referansane til dei synlege listeoppfĂžringane i skjematabellen (verditabellen). Dei er ĂČg skrivne inn slik i verditabellen dersom brukaren vel ei oppfĂžring frĂ„ lista og lagrar henne. Ved hjelp av referanseverdiar kan listeboksar visa data frĂ„ ein tabell som er knytt til skjematabellen. Slik kan vegvisaren for listeboksar knyta saman to tabellar i ein database, slik at kontrollfeltet kan visa ei detaljert liste over eit databasefelt som ligg i ein annan tabell enn den som skjemaet refererer til.

Det kravde feltet vert sÞkt etter i dei andre tabellane ved Ä bruka feltnamna (ControlSource), og felta vert sÄ fullfÞrte. Dersom feltnamnet ikkje finst, vert lista verande tom. NÄr listefelta inneheld lenkja kolonnar, vert den fÞrste kolonnen i den andre tabellen brukt utan Ä spÞrja fÞrst.

Viss ein varetabell for eksempel inneheld namnet pÄ ein leverandÞr, kan listeboksen bruka lenkja «LeverandÞrnummer» til Ä henta namnet pÄ leverandÞren frÄ leverandÞrtabellen. PÄ sida Feltlenkjer vil vegvisaren spÞrja om alle innstillingane som krevst for denne lenkja.

Kombinasjonsboksar

Med kombinasjonsboksar vel brukaren Ă©i oppfĂžring frĂ„ ei liste med oppfĂžringar, men dei kan ĂČg skriva inn tekst sjĂžlve. OppfĂžringane som stĂ„r i lista kan vera lagra i ein databasetabell. Dei oppfĂžringane brukaren vel eller skriv inn kan lagrast anten berre i skjemaet eller i ein database. Dersom dei er lagra i ein database, vert dei skrivne til den databasetabellen som skjemaet er basert pĂ„.

Kombinasjonsboksar kan visa data frÄ einkvar tabell. Ei direkte lenkje mellom skjematabellen og tabellen med verdiar som skal visast i kombinasjonsboksen (listetabellen) trengst ikkje. Kombinasjonsboksar brukar ikkje referansar. Dersom brukaren skriv inn eller vel ein verdi og lagrar han, vert verdien lagra i skjematabellen slik som han vert vist. Sidan det ikkje er noka lenkje mellom skjematabellen og listetabellen, vert ikkje feltlenkjetabellen vist her.

I rullelister vel du oppfÞringar frÄ ei liste som er lagra i listetabellen. I kombinasjonsboksar kan du leggja til meir tekst som kan skrivast til databasetabellen til skjemaet (verditabellen). Difor er Datahandsaming den siste sida i Vegvisaren for kombinasjonsboksar, medan denne sida ikkje finst for listeboksar. Her kan du velja om tekst som er skriven inn skal lagrast og kvar han skal lagrast i verditabllen.

Vegvisar for tabellelement / listeboks / kombinasjonsboks: Data

Vel kva datakjelde og tabell skjemafeltet svarar til. Dersom du set inn skjemafeltet i eit dokument som frÄ fÞr er knytt til ei datakjelde, vert ikkje denne sida vist.

Vegvisar for kombinasjonsboks/listeboks: Tabellval

Vel ein tabell frÄ dei tilgjengelege databasetabellane som inneheld det datafeltet som skal visast i lista.

Vegvisar for kombinasjonsboks/listeboks: Feltval

Merk datafeltet som er vald i tabellen pÄ den fÞrre sida, som har innhald som skal visast i liste- eller kombinasjonsboksen.

Vegvisar for listeboks: Feltlenkje

Viser kva felt verditabellane og listetabellane skal lenkjast saman gjennom.

Vegvisar for kombinasjonsboks: Databasefelt

Med kombinasjonsfelt kan du anten lagra verdien av feltet i ein database eller visa denne verdien i eit skjema.

Avbryt

Lukkar du eit dialogvindauge med Avbryt, vert ingen av endringane du har gjort i han lagra.

Tilbake

Vis vala du gjorde i dialogvindauget i det fÞrre steget. Innstillingane pÄ dette steget vert ikkje endra. Denne knappen kan berre brukast frÄ og med side to.

Neste

Trykk Neste. DÄ vil vegvisaren bruka gjeldande innstillingar og gÄr vidare til neste steg. PÄ det siste steget vert denne knappen endra til Lag.

StĂžtt oss!