Hendingar

På fana Hendingar kan du knyta makroar til hendingar som skjer med kontrollelementa i eit skjema.

Når hendinga oppstår, vert den lenkja makroen kalla opp. Trykk knappen for å kopla ein makro til ei hending. Dialogvindauget Bruk handling vert opna.

For å bruka denne funksjonen …

Opna sprettoppmenyen til eit valt skjemaelement og vel fana Kontrollelement → Hendingar.

Opna verktøylinja Skjemautforming og trykk ikonet Skjemaeigenskapar → fana Data.


Dei ulike kontrollelementa har ulike hendingar. Det er berre dei hendingane som er tilgjengelege for det valde kontrollelementet og den samanhengen det står i som er viste på fana Hendingar.
Desse hendingane finst:

Godta handling

Denne hendinga skjer før ei handling vert utført ved å trykka på kontrollelementet. For eksempel vil ein knapp kalla «Send» utløysa ei sendehandling, men sjølve sendeprosessen byrjar først når hendinga Ved start skjer. Du kan bruka Godkjenn utføring til å avbryta prosessen. Viss den tilknytte metoden sender tilbake verdien USANN, vert ikkje Ved start utført.

Utfør handling

Hendinga Utfør handling skjer når ei handling vert byrja på. Viss du for eksempel har ein «Send»-knapp i skjemaet, er sendeprosessen sjølve hendinga som vert starta.

Endra

Hendinga Endra finn stad når kontrollen mistar fokuset og innhaldet i kontrollen er endra sidan han mista fokus.

Tekst endra

Hendinga Tekst endra vert sett i gang viss du skriv inn eller endrar ein tekst i innskrivingsfeltet.

Elementstatus endra

Hendinga Elementstatus endra finn stad viss statusen til kontrollfeltet er endra, for eksempel frå avkryssa til umerkt.

Når han får fokus

Hendinga Når han får fokus finn stad viss eit kontrollfelt tek i mot fokus.

Når han mistar fokus

Hendinga Når han mistar fokus finn stad viss eit kontrollfelt mistar fokus.

Ved tastetrykk

Hendinga Ved tastetrykk vert sett i gang når brukaren trykkjer ein tast medan kontrollelementet har fokus. Denne hendinga kan verta lenkja til ein makro for å kontrollera innskrivingane.

Etter tastetrykk

Hendinga Etter tastetrykk vert sett i gang når brukaren slepp opp ein tast medan kontrollelementet har fokus.

Mus innanfor

Hendinga Mus innanfor vert sett i gang dersom musa er inne i kontrollfeltet.

Musrørsle medan ein tast er trykt

Hendinga Muserørsle med tast trykt skjer når musa vert flytt samtidig med at ein tast er trykt ned. Dette kan for eksempel vera at ved dra og slepp vert modus bestemt av om ein tast er trykt ned eller ikkje (flytt eller kopier).

Musrørsle

Hendinga Muserørsle vert sett i gang når musa vert flytt over eit kontrollelement.

Museknapp trykt inn

Hendinga Museknapp trykt inn vert sett i gang viss museknappen vert trykt inn medan musepeikaren er på eit kontrollelement.

Merknadsikon

Merk at denne hendinga også vert brukt for å varsla om ein sprettoppmeny på kontrollen.


Museknapp sloppe

Hendinga Museknapp sloppe vert sett i gang viss museknappen vert sloppe medan musepeikaren er på eit kontrollelement.

Mus utanfor

Hendinga Mus utanfor vert sett i gang dersom musa er utføre i kontrollfeltet.

Før oppdatering

Hendinga Før oppdatering vert utført før innhaldet i kontrollelementet som er endra av brukaren vert skrive til datakjelda. Den lenkja makroen kan mellom anna hindra handlinga ved å returnera USANN.

Etter oppdatering

Hendinga Etter oppdatering vert utført etter at innhaldet i kontrollelementet som er endra av brukaren vart skrive til datakjelda.

Før nullstilling

Hendinga Før tilbakestillinga skjer før eit skjema vert tilbakestilt. Når tilbakestillinga er godkjent, vert det returnert Sann, returnering av usann annullerer operasjonen.

Eit skjema vert nullstilt dersom eitt av desse vilkåra er oppfylt:

  1. Brukaren trykkjer ein knapp (HTML) som er vald til å vera nullstillingsknapp.

  2. Ein ny og tom post vert oppretta i eit skjema som er knytt til ei datakjelde. Dette skjer for eksempel når Neste post vert trykt ved den siste posten.

Etter nullstilling

Hendinga Etter tilbakestilling vert utført når skjemaet er tilbakestilt.

Støtt oss!