Data

PĂ„ fana Data kan du tilordna ei datakjelde til det valde kontrollelementet.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Opna sprettoppmenyen til eit valt skjemaelement og vel fana Kontrollelement → Data

Opna verktĂžylinja Skjemautforming, trykk pĂ„ ikonet Kontroll ‒ fana Data.


note

For skjema med databaselenkjer, er databasen som hÞyrer til vald under Skjemaeigenskapar. Du finn funksjonar for dette pÄ fana Data.


Kva for innstillingar som kan gjerast pÄ Data-fana er avhengig av kva kontrollelement som er i bruk. Det er berre dei innstillingane som gjeld for kontrollelementet i den samanhengen det stÄr som er tilgjengelege.
Desse felta finst:

Bunde felt

note

Dersom du slettar innhaldet i Bunde felt-cella i eigenskapane, vert det fÞrste feltet frÄ resultatmengda brukt til Ä visa og utveksla data.


Denne eigenskapen for listeboksar vel kva datafelt i ein tilknytt tabell som vert vist i skjemaet.

Dersom ein listeboks i skjemaet skal visa innhaldet av ein tabell som er knytt til skjematabellen, kan du velja under Type listeinnhald om visinga skal vera styrt av ein SQL-kommando eller om den tilknytte tabellen skal brukast. Med eigenskapen Bunde felt brukar du ein indeks til Ă„ velja kva datafelt i spĂžrjinga eller tabellen som listefeltet skal knytast til.

note

Eigenskapen Bunde felt gjeld berre for skjema som vert brukte saman med fleire tabellar. Dersom skjemaet er basert pÄ berre éin tabell, vel du feltet som skal visast like under Datafelt. Dersom du heller vil at listeboksen skal visa data frÄ ein tabell som er knytt til denne tabellen med eit felles datafelt, vel du det lenkja datafeltet med eigenskapen Bunde felt.


Viss du vel «SQL» under Type listeinnhald, er det ei SQL-spÞrjing som avgjer kva for indeks som skal brukast. Eksempel: Viss du vel SQL-spÞrjinga «SELECT Felt1, Felt2 FROM tabellnamn» under Listeinnhald, gjeld denne tabellen:

Bunde felt

Lenkje

-1

Indeksen for den valde oppfĂžringa i lista er knytt til feltet som er vald under Datafelt.

{tom} eller 0

Den fĂžrste kolonnen i tabellen er knytt til feltet som er valt under Datafelt.

1

Den fĂžrste kolonnen i tabellen er knytt til feltet som er valt under Datafelt.


Viss du vel «Tabell» under Type listeinnhald, er det tabellstrukturen som avgjer kva for indeks som skal brukast. Eksempel: Viss du vel ein databasetabell under Listeinnhald, gjeld denne tabellen:

Bunde felt

Lenkje

-1

Indeksen for den valde oppfĂžringa i lista er knytt til feltet som er vald under Datafelt.

{tom} eller 0

Den fĂžrste kolonnen i tabellen er knytt til feltet som er valt under Datafelt.

1

Den andre kolonnen i tabellen er knytt til feltet som er valt under Datafelt.

2

Den tredje kolonnen i tabellen er knytt til feltet som er valt under Datafelt.


Datafelt

I databaseskjema kan du kopla kontrollelement til datafelta.

Du har fleire alternativ:

 1. Tilfelle 1: Det er berre Ă©in tabell i skjemaet.

  Under Datafelt vel du kva felt i datakjeldetabellen som skal visast.

 2. Tilfelle 2: Kontrollelementet hÞyrer til eit underskjema som er laga ut frÄ ei SQL-spÞrjing.

  Under Datafelt vel du kva felt frÄ SQL-uttrykket som skal visast.

 1. Tilfelle 3: Kombinasjonsboksar

  For kombinasjonsboksar bÞr du under Datafelt velja det feltet i datakjeldetabellen der verdiane som brukaren vel eller skriv inn er lagra. Verdiane som er viste i lista til kombinasjonsboksen er basert pÄ SQL-uttrykket under Listeinnhald.

 2. Tilfelle 4: Listeboksar

  Datakjeldetabellen inneheld ikkje dei dataa som skal visast, men heller ein tabell som er knytt til datakjeldetabellen gjennom eit felles datafelt.

  Dersom du vil at ein listeboks skal visa data frĂ„ ein tabell som er knytt til datakjeldetabellen, vel du det feltet frĂ„ datakjeldetabellen som innhaldet i listeboksen refererer til under Datafelt. Du kan ĂČg velja kva databasefelt som styrer visinga av dataa i skjemaet. Dette datafeltet knyter tabellen til ein annan tabell dersom begge kan knytast saman gjennom eit felles datafelt. Vanlegvis vert det gjort med eit felt der eit unikt identifikasjonsnummer er lagra. Under Listeinnhald kan du laga eit SQL-uttrykk som vel kva datafelt innhaldet i skjemaet skal hentast frĂ„.

Listeboksar arbeider med referansar. Dei kan anten lagast som samanknytte tabellar med SQL-uttrykk (tilfelle 4) eller ved verdilister:

Referansar gjennom samanknytte tabellar (SQL-uttrykk)

Dersom du vil at ein listeboks skal visa data frÄ ein databasetabell som er knytt til tabellen i skjemaet gjennom eit felles datafelt, vel du lenkjefeltet i skjematabellen under Datafelt.

Lenkja vert laga med SQL-uttrykket «SELECT», som kan skrivast inn i feltet Listeinnhald under Type listeinnhald viss «SQL» eller «SQL [lokalt]» er vald. For eksempel kan ein tabell med namnet «Ordrar» vera knytt til det gjeldande kontrollelementet, medan databasen inneheld ein tabell med namnet «Kundar», som ogsÄ er knytt til tabellen «Ordrar». DÄ kan du bruka dette SQL-uttrykket:

SELECT Kundenamn, Kundenr FROM Kundar,

der «Kundenamn» er datafeltet frÄ den lenkja tabellen «Kundar», og «Kundenr» er feltet i tabellen «Kundar» som er knytt til eit felt i skjematabellen «Ordrar», som er vald under Datafelt.

Referansar med verdilister

Du kan bruka verdilister saman med listeboksar. Dette er lister som definerer referanseverdiar. PÄ denne mÄten kan kontrollelementa i skjemaet visa andre verdiar enn dei som ligg i databasefeltet.

Viss du arbeider med referanseverdiar i ei verdiliste, vert dei tilordna verdiane viste i staden for innhaldet i datafeltet som er vald under Datafelt i skjemaet. Viss du har vald «Verdiliste» under Type listeinnhald pÄ fana Data og tilordna ein referanseverdi til dei synlege listeoppfÞringane i skjemaet under ListeoppfÞringar (pÄ fana Generelt), vert referanseverdiane samanlikna med innhaldet i det valde datafeltet. Viss ein referanseverdi svarar til innhaldet i eit datafelt, vert dei tilknytte listeoppfÞringane viste i skjemaet.

Den tome strengen er NULL

Bestemmer korleis ein tom streng skal handsamast. Viss denne eigenskapen er sett til «Ja», vert ein streng med lengd null tolka som ein NULL-verdi. Viss eigenskapen er sett til «Nei», vert inndata handsama slik dei er, utan omforming.

Ein tom streng er ein streng med lengd null («»). Ein verdi NULL vil normalt ikkje vera det same som ein tom streng. Ordet NULL vert gjerne brukt for ein udefinert verdi, ein ukjent verdi eller «ingen verdi er skrive inn ennÄ».

Databasesystema er ulike og handsamar NULL-verdiar ulikt. SlÄ opp i dokumentasjonen til databasen du brukar.

Filterframlegg

NÄr du utformar eit skjema, kan du velja eigenskapen «Filterforslag» for kvar tekstboks pÄ fana Data i det tilsvarande dialogvindauget Eigenskapar. NÄr du seinare sÞkjer i filtermodus, kan du velja mellom all informasjonen som ligg i desse felta. DÄ kan du bruka autofullfÞring til Ä velja innhald i felta. Ver merksam pÄ at denne funksjonen krev mykje minne og kan ta lang tid, sÊrleg nÄr han vert brukt pÄ store databaser. Difor bÞr du bruka denne funksjonen berre nÄr det er nÞdvendig.

Innhald i den lenkja cella

Vel korleis du vil kopla ei liste til ei celle i eit rekneark.

 1. Lenkja innhald: Synkroniser tekstinnhaldet i den valde listeboksoppfÞringa med celleinnhaldet. Vel «Den merkte innskrivinga».

 2. Posisjon av lenkja innhald: Posisjonen til den valde oppfÞringa i listeboksen vert synkronisert med talverdien i cella. Vel «Posisjonen for den merkte innskrivinga».

KjeldecelleomrÄde

Skriv inn eit celleomrÄde som inneheld oppfÞringar til ein listeboks eller kombinasjonsboks i eit rekneark. Dersom du vel eit omrÄde som gÄr over fleire kolonnar, vert berre innhaldet i kolonnen lengst til venstre brukt til Ä fylla kontrollelementet.

Lenkja celle

Oppgjev referansen til ei lenkja celle i eit rekneark. Tilstanden og innhaldet i kontrollelementet vert lenkja til celleinnhaldet. Desse tabellane listar opp kontrollelementa og lenkjetypen som hĂžyrer til:

Avkryssingboks med lenkja celle

Handling

Resultat

Set kryss i boksen:

SANN vert sett inn i den lenkja cella.

Fjern krysset frÄ boksen:

USANN vert sett inn i den lenkja cella.

Trevalsboksen er sett i «uavgjort»-tilstand

#NV vert sett inn i den lenkja cella.

Skriv inn eit tal eller ein formel som returnerer eit tal i den lenkja cella:

Dersom den innskrivne verdien er SANN eller ikkje 0: Set kryss i boksen.
Dersom den innskrivne verdien er USANN eller 0: Fjern krysset frÄ boksen.

TĂžm den lenkja cella, skriv inn tekst eller skriv inn ein formel som returnerer tekst eller ein feil.

Avkryssingsboksen vert sett til «uavgjort»-tilstand viss det er ein trevalsboks. Viss ikkje, vert avkryssinga fjerna.

Set kryss i boksen. Referanseverdiboksen inneheld tekst:

Teksten frÄ referanseverdiboksen vert kopiert til cella.

Fjern krysset frÄ boksen. Referanseverdiboksen inneheld tekst:

Ein tom streng vert kopiert til cella.

Referanseverdiboksen inneheld tekst. Skriv inn den same teksten i cella:

Det er kryss i boksen.

Referanseverdiboksen inneheld tekst. Skriv inn ein annan tekst i cella:

Det er ikkje kryss i boksen.


Alternativknapp (radioknapp) med lenkja celle

Handling

Resultat

Vel alternativknappen:

SANN vert sett inn i den lenkja cella.

Alternativknappen vert avmarkert ved at eit anna alternativ vert valt:

USANN vert sett inn i den lenkja cella.

Skriv inn eit tal eller ein formel som returnerer eit tal i den lenkja cella:

Dersom den innskrivne verdien er SANN eller ikkje 0: Alternativknappen vert vald.
Dersom den innskrivne verdien er USANN eller 0: Alternativknappen vert slÄtt av.

TĂžm den lenkja cella, skriv inn tekst eller skriv inn ein formel som returnerer tekst eller ein feil:

Alternativknappen er avmarkert.

Trykk pÄ alternativknappen. Referanseverdiboksen inneheld tekst:

Teksten frÄ referanseverdiboksen vert kopiert til cella.

Trykk pÄ ein annan av alternativknappane i den same gruppa. Referanseverdiboksen inneheld tekst:

Ein tom streng vert kopiert til cella.

Referanseverdiboksen inneheld tekst. Skriv inn den same teksten i cella:

Alternativknappen er vald.

Referanseverdiboksen inneheld tekst. Skriv inn ein annan tekst i cella:

Alternativknappen er ikkje vald.


Tekstboks med lenkja celle

Handling

Resultat

Skriv inn tekst i tekstfeltet:

Teksten er kopiert til den lenkja cella.

TĂžm tekstboksen:

Den lenkja cella er tĂžmt.

Skriv inn ein tekst eller eit tal i den lenkja cella:

Teksten eller talet vert kopiert til tekstboksen

Skriv inn ein formel i den lenkja cella:

Formelresultatet vert kopiert til tekstboksen.

TĂžm den lenkja cella:

Tekstboksen vert tĂžmd.


Talfelt og formatert felt med lenkja celle

Handling

Resultat

Skriv inn eit tal i feltet:

Talet vert kopiert til den lenkja cella.

TĂžm feltet:

Verdien 0 vert lagd i den lenkja cella

Skriv inn eit tal eller ein formel som returnerer eit tal i den lenkja cella:

Talet vert kopiert til feltet.

TĂžm den lenkja cella, skriv inn tekst eller skriv inn ein formel som returnerer tekst eller ein feil:

Verdien 0 vert sett i feltet.


Listeboks med lenkja celle

Listeboksar stÞtter lenking pÄ to ulike mÄtar. SjÄ eigenskapen «Innhald i den lenka cella».

 1. Lenkja innhald: Synkroniser tekstinnhaldet i den valde listeboksoppfĂžringa med celleinnhaldet.

 2. Posisjon av lenkja innhald: Posisjonen til den valde oppfĂžringa i listeboksen vert synkronisert med talverdien i cella.

Handling

Resultat

Vel Ă©i listeoppfĂžring:

Innhaldet er lenkja: Teksten til oppfĂžringa vert kopiert til den lenkja cella.

Valet er lenkja: Posisjonen til den valde oppfĂžringa vert kopiert til den lenkja cella.
Dersom for eksempel den tredje oppfĂžringa er vald, vert talet 3 kopiert.

Vel fleire listeoppfĂžringar:

#NV vert sett inn i den lenkja cella.

Fjern valet av alle listeoppfĂžringar:

Innhaldet er lenkja: Den lenkja cella vert tĂžmt.

Valet er lenkja: Verdien 0 vert lagd i den lenkja cella.

Skriv inn tekst eller eit tal i den lenkja cella:

Innhaldet er lenkja: Finn og vel ei lik listeoppfĂžring.

Valet er lenkja: ListeoppfĂžringa til den valde posisjonen (byrjar med 1 for den fĂžrste oppfĂžringa) vert vald. Dersom ho ikkje finst, vert ingen av oppfĂžringane valde.

Skriv inn ein formel i den lenkja cella:

Finn og vel ei listeoppfĂžring som svarar til formelresultatet og lenkjemodusen.

TĂžm den lenkja cella:

Vel ingen av oppfĂžringane i listeboksen.

Endra innhaldet i kjeldeomrÄdet til lista:

OppfÞringar i listeboksen vert oppdaterte ved endringa. Valde oppfÞringar vert tekne vare pÄ. Dette kan fÞra til oppdatering av den lenkja cella.


Kombinasjonsboks med lenkja celle

Handling

Resultat

Skriv inn tekst i skrivefeltet pÄ kombinasjonsboksen eller vel ei oppfÞring frÄ nedtrekkslista:

Teksten er kopiert til den lenkja cella.

TĂžm skrivefeltet til kombinasjonsboksen:

Den lenkja cella er tĂžmt.

Skriv inn tekst eller eit tal i den lenkja cella:

Tekst eller tal vert kopiert til skrivefeltet pÄ kombinasjonsboksen.

Skriv inn ein formel i den lenkja cella:

Formelresultatet vert kopiert til skrivefeltet pÄ kombinasjonsboksen.

TĂžm den lenkja cella:

Skrivefeltet pÄ kombinasjonsboksen vert tÞmt.

Endra innhaldet i kjeldeomrÄdet til lista:

OppfÞringar i nedtrekkslista vert oppdaterte ved endringa. Skrivefeltet pÄ kombinasjonsboksen og den lenkja cella vert ikkje endra.


Listeinnhald

Med databaseskjema kan du velja ei datakjelde for innhaldet i listene til skjemaelementet. Dette feltet kan brukast til Ă„ laga ei liste over verdiar for dokument utan samband til ein database.

NÄr databaseskjema vert brukt, er det datakjelda som avgjer kva oppfÞringar som vert viste i lista eller kombinasjonsboksen. Avhengig av kva type som er vald, kan du velja mellom ulike datakjelder under Listeinnhald, sÄ sant disse objekta finst i databasen. Du kan velja mellom dei tilgjengelege databaseobjekta av den typen som er vald under Type listeinnhald. Viss du har vald typen «Verdiliste», kan du bruka referansar i databaseskjema. Viss visinga av kontrollelementet vert styrt av ein SQL-kommando, kan du skriva inn SQL-uttrykket her.

Eksempel pÄ SQL-uttrykk:

I listeboksar kan eit SQL-uttrykk sjÄ slik ut:

SELECT felt1, felt2 FROM tabell

Her viser «tabell» til tabellen som inneheld dataa som vert viste i lista i kontrollelementet (listetabellen). «felt1» viser til datafeltet som avgjer kva oppfÞringar som skal visast i skjemaet, det vil seia innhaldet som vert vist i listeboksen. «felt2» er feltet i listetabellen som er knytt til skjematabellen (verditabellen) gjennom feltet som er vald under Datafelt viss Bunde felt = 1 er vald.

I kombinasjonsboksar kan eit SQL-uttrykk sjÄ slik ut:

SELECT DISTINCT felt FROM tabell

Her viser «felt» til datafeltet frÄ listetabellen «tabell», som har innhaldet som vert vist i lista til kombinasjonsboksen.

Verdilister for HTML-dokument

I HTML-skjema kan du skriva inn ei verdiliste under Listeinnhald. Vel alternativet «Verdiliste» under Type listeinnhald. Verdiane du skriv inn her, vert ikkje viste i skjemaet, men vert brukte til Ă„ tilordna verdiar til oppfĂžringane som vert viste. OppfĂžringane under Listeinnhald svarar til HTML-taggen <OPTION VALUE=
>.

NÄr data vert overfÞrte frÄ ei vald oppfÞring i ein listeboks eller ein kombinasjonsboks, vert det teke omsyn til bÄde lista av verdiar som vert vist i skjemaet, slik det er vald under ListeoppfÞringar pÄ fana Generelt og til verdilista som er vald under Listeinnhald pÄ fana Data: Viss det finst ein (ikkje-tom) tekst ved den valde posisjonen i verdilista (<OPTION VALUE=
>), vert han sendt. Viss ikkje, vert teksten som vert vist i kontrollelementet (<OPTION>) send.

Viss verdilista skal innehalda ein tom streng, skriv du inn verdien «$$$empty$$$» ved den aktuelle posisjonen under Listeinnhald. (Pass pÄ smÄ/store bokstavar.) LibreOffice vil tolka dette som ein tom streng og tilordna han til den aktuelle listeoppfÞringa.

Tabellen nedanfor viser forholdet mellom HTML, JavaScript og Listeinnhald-feltet i LibreOffice ved hjelp av eksempellisteboksen «Listeboks1». I dette tilfellet viser «Element» til ei listeoppfÞring som er synleg i skjemaet:

HTML-tagg

JavaScript

OppfĂžring i verdilista til kontrollelementet (listeinnhald)

OverfĂžrt data

<OPTION>Element

Ikkje mogleg

""

den synlege oppfÞringa («Listeboks1=Element»)

<OPTION VALUE="Verdi">Element

ListBox1.options[0].value="Verdi"

«Verdi»

Verdien som er tilordna listeoppfÞringa («ListBox1=Verdi»)

<OPTION VALUE="">Element

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

Ein tom streng («ListBox1=»)


Referanseverdi (av)

Avkryssingsboksar og radioknappar i rekneark kan knytast til celler i dokumentet. Viss kontrollelementet er slÄtt pÄ, vert verdien du skriv inn i Referanseverdi (pÄ) kopiert til cella. Viss kontrollelementet er slÄtt av, vert verdien frÄ Referanseverdi (av) kopiert til cella.

Referanseverdi (pÄ)

Du kan tildela ein referanseverdi til valknappar og avkryssingsboksar. Referanseverdien vert send tilbake til tenaren nÄr nettskjemaet vert sendt. Med databaseskjema vert verdien som er sett inn her skriven i databasen tildelt til kontrollfeltet.

Referanseverdiar for databaseskjema

Referanseverdiar er nyttige viss du lagar eit nettskjema og vil senda informasjon om tilstanden til kontrollelementet til ein tenar. Viss brukaren trykkjer pÄ kontrollelementet, vert den tilsvarande referanseverdien sendt til tenaren.

Viss du for eksempel har to kontrollfelt, eitt for valet «kvinne» og eitt for valet «mann», og tilordnar referanseverdien 1 til feltet «kvinne» og 2 til feltet «mann», vert verdien 1 sendt til tenaren nÄr brukaren klikkar pÄ «kvinne» og 2 vert send nÄr brukaren klikkar pÄ «mann».

Referanseverdiar for databaseskjema

I databaseskjema kan du ogsÄ karakterisere tilstanden til eit alternativ eller ein avkryssingsboks som ein referanseverdi i databasen. Viss du for eksempel har dei tre alternativa «under arbeid», «ferdig» og «mÄ gjerast pÄ nytt», med referanseverdiane «UA», «OK» og «PN», kan desse referanseverdiane visast i databasen nÄr det tilhÞyrande alternativet vert vald.

Type listeinnhald

Bestemmer dei dataa som skal fylla listene i liste- og kombinasjonsfelt.

Alternativet «Verdiliste» gjer at alle oppfÞringane i feltet ListeoppfÞringar pÄ fana Generelt vert viste i kontrollelementet. I databaseskjema kan du bruka referanseverdiar (sjÄ Referansar med verdilister).

Dersom innhaldet i kontrollelementet er henta frÄ ein database, kan du velja kva type datakjelda er med dei andre alternativa. Du kan for eksempel velja mellom tabellar og spÞrjingar.

StĂžtt oss!